Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Marţi, 04 Septembrie 2012 00:00

CAPITOLUL III
 Comisiile de concurs

 

   Art. 7. -

   (1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului la nivelul unei unitati de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste comisia de concurs, conform art. 254 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant particular/reprezentantului fundatiei sau asociatiei, are urmatoarea componenta:

   a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;

   b) membri - profesori, de regula titulari, care au dobandit definitivarea in invatamant;

   c) un reprezentant al inspectoratului scolar;

   d) informatician/ajutor analist programator/personal al unitatii de invatamant cu competente in utilizarea calculatorului;

   e) secretar - un cadru didactic.

(2) In situatia in care unitatile de invatamant sunt organizate in consortii scolare/asocieri temporare, comisia de organizare si desfasurare a concursului se constituie la nivel de consortiu scolar/asociere temporara si este validata de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant. Comisia de organizare si desfasurare a concursului, numita prin decizia directorului unitatii de invatamant particular/reprezentantului fundatiei sau asociatiei care coordoneaza activitatea consortiului scolar, respectiv a directorului unitatii de invatamant particular/reprezentantului fundatiei ori asociatiei unitatii de invatamant particular care a fost stabilita centru de concurs, in situatia asocierii temporare, are urmatoarea componenta:

   a) presedinte - un director sau un director adjunct al uneia dintre unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare;

   b) membri - directori, directori adjuncti, profesori din unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare, de regula titulari, care au dobandit definitivarea in invatamant;

   c) un reprezentant al inspectoratului scolar;

   d) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare avand competente in utilizarea calculatorului;

   e) secretar - un cadru didactic din oricare unitate de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare.

   (3) In cazul in care in unitatile de invatamant particular care organizeaza concurs nu exista suficienti membri, conducerea unitatii de invatamant particular apeleaza la metodistii de specialitate ai inspectoratului scolar, informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori sau directori din alte unitati de invatamant. Aceste situatii sunt solutionate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant particular cu sprijinul inspectoratului scolar.

   (4) In situatia in care concursul se desfasoara la nivelul unei unitati de invatamant particular, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant particular, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:

   a) presedinte - directorul unitatii de invatamant sau un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;

   b) membri - cate 2 profesori care au dobandit definitivarea in invatamant, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de candidati;

   c) secretar - un cadru didactic.

   (5) In situatia in care concursul se desfasoara la nivelul consortiilor scolare/centrelor de concurs, proba practica/orala in profilul postului sau inspectia speciala la clasa se sustine in fata unei comisii, validate de fiecare consiliu de administratie al unitatilor de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, alcatuita din:

   a) presedinte - directorul unei unitati de invatamant;

   b) membri - cate 2 profesori care au dobandit definitivarea in invatamant, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari de specialitate/metodisti ai inspectoratului scolar, pentru 25 de candidati;

   c) secretar - un cadru didactic.

   Art. 8. -

    Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului au urmatoarele atributii:

   a) presedintele:

   1. asigura corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si ia deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

   2. ia masurile necesare pentru asigurarea cu material logistic a centrului de concurs;

   3. se adreseaza, in scris, directiei judetene de sanatate publica pentru a asigura prezenta personalului medical in unitatile si centrele de concurs, precum si consiliilor locale, operatorilor de energie electrica, de cablu, de telefonie etc. pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare desfasurarii examenului;

   4. se adreseaza, in scris, organelor locale si judetene de politie si jandarmerie si, dupa caz, Ministerului Administratiei si Internelor, pentru a asigura pastrarea ordinii publice la unitatile si centrele de concurs;

   5. tine permanent legatura cu presedintele comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului si raporteaza datele solicitate sau orice alt eveniment important;

   6. intocmeste si afiseaza graficul desfasurarii probelor practice/orale in profilul postului sau a inspectiilor speciale la clasa;

   7. verifica salile de examen, incaperea in care se face multiplicarea subiectelor si echipamentele necesare pentru desfasurarea optima a concursului;

   8. afiseaza pe usile salilor de examen si la avizierul unitatii si centrului, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii repartizati pe sali si disciplinele la care sustin concursul;

   9. ia toate masurile necesare pentru inceperea concursului la ora fixata. Identifica eventualii candidati care nu s-au regasit pe liste si ii repartizeaza in sali;

   10. intocmeste listele cu personalul didactic care va asigura supravegherea candidatilor, verificarea identitatii candidatilor si sigilarea lucrarilor scrise. Numeste, prin tragere la sorti, pentru fiecare sala, 2-3 supraveghetori, din care unul este numit responsabil de sala, care au alta specialitate decat candidatii din sala de concurs si care nu au printre candidati rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv. In acest sens, supraveghetorii depun o declaratie scrisa. Unul dintre ei este numit responsabil de sala. Supraveghetorii sunt selectati din randul personalului didactic, in urmatoarea ordine: profesori, institutori, invatatori, educatoare, maistri instructori;

 

   11. instruieste, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste atributiile acestora in concordanta cu prevederile prezentei metodologii.

   12. asigura, impreuna cu secretarul si ceilalti membri ai comisiei, multiplicarea subiectelor si le distribuie, in deplina siguranta, in sali;

   13. semneaza lucrarile candidatilor din centrul de concurs;

   14. preia lucrarile pe baza de proces-verbal tip de la responsabilii de sala. Verifica daca numarul lucrarilor si numarul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sala, corespund inscrisurilor din borderoul de predare a lucrarilor;

   15. preda, pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise lucrarile scrise ale candidatilor, insotite de un borderou pe discipline de concurs, mentionand numarul acestora si numarul de pagini pentru fiecare lucrare scrisa;

   16. asigura afisarea baremelor la centrul de concurs;

   17. intocmeste si afiseaza tabelul nominal cu rezultatele concursului, in ordinea descrescatoare a notelor, pe discipline de concurs;

   18. primeste contestatiile si le transmite, sub semnatura, comisiei de rezolvare a contestatiilor;

   19. dupa primirea rezultatelor la contestatii, pe baza rezultatelor concursului, intocmeste clasificarea finala a candidatilor, pe discipline de concurs, si propune inspectoratului scolar lista pentru validarea rezultatelor;

   20. intocmeste si afiseaza graficul sedintelor publice de repartizare a candidatilor pe discipline de concurs;

   21. raporteaza operativ toate datele care i se solicita, precum si orice eveniment deosebit;

   22. semneaza adresele pentru plata persoanelor implicate in concurs si preda copiile acestor documente serviciului financiar-contabil din unitate;

   23. raspunde din punct de vedere material si financiar de organizarea si desfasurarea concursului.

   b) secretarul:

   1. afiseaza la centrul de concurs lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate stabilita si aprobata in consiliul/consiliile de administratie al(e) unitatii/unitatilor de invatamant particular care organizeaza concurs, cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, conform art. 254 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Deoarece este interzisa modificarea ulterioara a listei, informeaza presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului asupra oricarei tentative de schimbare a acesteia;

 

   2. verifica cererile candidatilor inscrisi la concurs, documentele anexate necesare inscrierii si alcatuieste lista acestora pe discipline de concurs;

   3. afiseaza pe usile salilor de concurs si la avizierul centrului, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, listele cu candidatii admisi la concurs;

   4. alcatuieste lista disciplinelor pentru care sunt necesare subiecte de concurs;

   5. impreuna cu presedintele centrului de concurs, verifica salile de concurs si sala de multiplicare a subiectelor si ia masurile necesare pentru amenajarea corespunzatoare a acestora;

   6. repartizeaza, nominal, candidatii in salile de concurs, pe discipline;

   7. instruieste, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, supraveghetorii si stabileste atributiile acestora in conformitate cu prevederile prezentei metodologii;

   8. impreuna cu presedintele centrului si ceilalti membri ai comisiei asigura multiplicarea subiectelor;

   9. participa la distribuirea subiectelor pe sali si, prin intermediul supraveghetorilor de pe culoare, realizeaza, numeric, pe discipline, pana la ora 10,15, situatia prezentei la concurs (absenti/prezenti), pe care o transmite, pana la ora 10,30, secretarului comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar;

   10. aplica stampila centrului de concurs pe lucrarile candidatilor. Pentru stampila se utilizeaza tusul albastru;

   11. asigura afisarea, la loc vizibil, a baremului de corectare pentru toate disciplinele la care s-a sustinut concurs;

   12. asigura afisarea listei, in timp util, cu rezultatele obtinute de candidati;

   13. primeste contestatiile si transmite tabelul nominal comisiei de rezolvare a contestatiilor;

   14. alcatuieste si afiseaza lista cu rezultatele definitive;

   15. raspunde, impreuna cu presedintele centrului, de materialele de concurs primite;

   16. informeaza in permanenta presedintele comisiei de concurs despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor de concurs;

   17. completeaza si, impreuna cu presedintele comisiei unitatii/centrului, inmaneaza supraveghetorilor adeverintele de normare a activitatii depuse;

   18. intocmeste procesele-verbale la sedintele publice de repartizare pe posturi a candidatilor admisi la concurs;

   c) membrii:

   1. verifica, impreuna cu secretarul comisiei, corectitudinea inscrierii candidatilor la concurs si propun presedintelui comisiei deciziile corespunzatoare in aceasta directie, in raport cu precizarile si ordinele ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului;

   2. verifica modul in care centrul de concurs este organizat pentru desfasurarea concursului: ambientul din salile de concurs, functionarea aparatelor de multiplicat, telefonului, faxului, conexiunii la internet, functionarea camerelor video de supraveghere, asigurarea asistentei medicale de specialitate, asigurarea cu materiale de concurs si consumabile, foi tipizate, toner, hartie, pixuri, capse, capsatoare etc.;

   3. asigura dirijarea candidatilor catre salile de concurs;

   4. asigura multiplicarea subiectelor, verifica concordanta dintre subiecte si specializarea candidatilor, introduc subiectele in plicuri si le predau secretarului comisiei de organizare si desfasurare a concursului;

   5. participa la distribuirea subiectelor in sali;

   6. verifica functionarea camerelor video de supraveghere pe perioada desfasurarii probei scrise;

   7. participa, alaturi de presedintele si secretarul comisiei de organizare si desfasurare a concursului, la preluarea lucrarilor, a proceselor-verbale, a copiilor adeverintelor de salarizare a personalului didactic angrenat in concurs, precum si a materialelor nefolosite;

   8. participa la alcatuirea tabelelor cu rezultatele obtinute de candidati la concurs;

   9. participa la primirea si inregistrarea contestatiilor;

   10. informeaza in permanenta presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii probelor de concurs;

   11. participa la sedintele publice de repartizare pe posturi a candidatilor admisi la concurs;

   d) informaticianul/analistul programator/ajutor analist programator:

   1. realizeaza toate lucrarile necesare organizarii si desfasurarii concursului la termen: liste cu posturi, lista candidatilor inscrisi, lista candidatilor admisi, tabelele cu rezultatele concursului, lista cu repartizarea candidatilor, deciziile/adresele de repartizare, situatiile statistice;

   2. asigura logistica necesara pentru inregistrarea si stocarea imaginilor preluate de camerele video de supraveghere pe toata perioada in care candidatii sunt prezenti in salile de concurs;

   3. informeaza in permanenta presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului despre evenimentele importante sau neprevazute care se petrec pe perioada desfasurarii concursului.

   Art. 9. -

    Membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot parasi incaperea unde a fost asigurata multiplicarea, dupa cel putin o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei de organizare si desfasurare a concursului, inainte de inceperea concursului, depun o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs, pana la afisarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidentialitatii atrage dupa sine sanctiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz.

   Art. 10. -

   (1) In situatia in care concursul se organizeaza de catre o unitate de invatamant, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se aproba de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, la propunerea directorului, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:

   a) presedinte - directorul adjunct sau un cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie;

   b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari de specialitate din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/metodisti/inspectori scolari/80 de candidati;

   c) informatician/ajutor analist programator;

   d) secretar - un cadru didactic.

   (2) In situatia in care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unitati, comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise este propusa si validata de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant care au posturi didactice publicate pentru concurs din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:

   a) presedinte - un director sau un director adjunct al unei unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati de invatamant;

   b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari de specialitate din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/metodisti/inspectori scolari/80 de candidati;

   c) 1-2 informaticieni/ajutori analisti programatori;

   d) 1-2 secretari - cadre didactice.

   (3) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar, cadre didactice titulare avand gradul didactic I sau II, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului solicita sprijinul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar.

   Art. 11. -

   (1) Decizia de numire a comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea probei scrise.

   (2) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise declara in scris ca pastreaza secretul asupra subiectelor. In cazul divulgarii subiectelor, acestia suporta consecintele legii.

   (3) Subiectele si baremele de evaluare pentru proba scrisa sunt alcatuite de membrii comisiei in incinta unitatii la care se desfasoara concursul, intr-un spatiu separat de zona de redactare a lucrarilor scrise, intr-un interval orar adecvat.

   (4) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise preda plicurile sigilate cu variantele elaborate presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului pana la ora 9,00 din ziua de desfasurare a probei scrise. La predarea/primirea plicurilor sigilate cu subiecte si bareme de evaluare, secretarii celor doua comisii intocmesc un proces-verbal.

   (5) Subiectele si baremele de evaluare sunt elaborate si traduse in limbile minoritatilor, daca este cazul, de catre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, in dimineata concursului.

   (6) In cazul in care la proba scrisa se constata in maximum 30 de minute de la inceperea probei scrise faptul ca subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau in afara programei de concurs, se va utiliza varianta de rezerva, la decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, dupa consultarea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. In situatia in care, dupa 30 de minute de la inceperea probei scrise, se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit.

   Art. 12. -

   (1) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei 2 membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare nu se fac insemnari pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

   (2) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 profesori evaluatori. In aceasta situatie, cei 2 profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o noua nota care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele initiale. In caz de divergente intre cei 2 profesori evaluatori, lucrarea este recorectata de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, la propunerea presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei 3 profesori evaluatori.

   (3) Cand nu s-au semnalat diferente mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.

   (4) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise deschide lucrarile scrise, in prezenta profesorilor evaluatori, si consemneaza notele finale intr-un proces-verbal-tip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.

   (5) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele finale obtinute, sunt predate presedintelui comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise.

   (6) Evaluarea lucrarilor de concurs si afisarea rezultatelor se realizeaza in termen de maximum 48 de ore de la finalizarea probei scrise.

   Art. 13. -

    Lucrarile scrise, pentru care se depun contestatii, in termen de maximum 48 de ore de la afisarea rezultatelor, se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordata/acordate la prima evaluare.

   Art. 14. -

   (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor este formata, in intregime, din alte persoane decat cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise.

   (2) In unitatile de invatamant care organizeaza individual concursul, comisia de rezolvare a contestatiilor este stabilita de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:

   a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant ori un cadru didactic, membru al consiliului de administratie;

   b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari de specialitate din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/80 de candidati;

   c) informatician/ajutor analist programator/personal din cadrul unitatii de invatamant avand competente in utilizarea calculatorului;

   d) secretar - un cadru didactic.

   (3) In situatia in care concursul este organizat la nivelul consortiilor scolare/asocierilor temporare de unitati de invatamant, comisia de contestatii este propusa si validata de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant care au posturi didactice/catedre vacante/rezervate publicate pentru concurs din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare de unitati de invatamant, numita prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, si are urmatoarea componenta:

   a) presedinte - un director sau director adjunct ori un cadru didactic, membru al consiliului de administratie al uneia dintre unitatile de invatamant din cadrul consortiului scolar/asocierii temporare, altul decat cei nominalizati in comisiile anterioare;

   b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, cate 2 profesori titulari din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II/80 de candidati;

   c) 1-2 informaticieni/ajutori analisti programatori/cadre didactice din cadrul consortiilor scolare avand competente in utilizarea calculatorului;

   d) 1-2 secretari - cadre didactice.

   (4) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar, cadre didactice titulare avand gradul didactic I sau II, presedintele comisiei de organizare si desfasurare a concursului solicita sprijinul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului.

   Art. 15. -

   (1) Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii prevazute la art. 12 din prezenta metodologie, in termen de cel mult 48 de ore de la finalizarea etapei de inregistrare a contestatiilor.

   (2) In cazul in care diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala acordata de comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, ramane definitiva nota finala acordata de comisia de evaluare.

   (3) Daca diferenta dintre nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor si nota finala stabilita in urma evaluarii initiale este mai mare de 0,5 puncte, nota finala acordata de comisia de rezolvare a contestatiilor este definitiva.

   (4) In situatia lucrarilor cu nota finala stabilita in urma evaluarii initiale intre 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota finala atribuita la recorectare.

   (5) Hotararile comisiei de rezolvare a contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   (6) Daca diferenta intre nota finala stabilita de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise si nota finala stabilita de comisia de rezolvare a contestatiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o noua comisie de recorectare, prin decizia presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a concursului, formata din alti membri decat cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectari este definitiv. Inspectorul scolar general dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului.

   (7) Ulterior evaluarii lucrarilor scrise, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare prin sondaj a unui numar de lucrari, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor. In cazul constatarii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului propune conducerii inspectoratelor scolare sa ia masuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor.

   Art. 16. -

   (1) Inspectoratul scolar monitorizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar. Inspectoratul scolar, prin inspectorul general, si conducerile unitatilor de invatamant raspund integral de buna desfasurare a concursului, potrivit prezentei metodologii.

   (2) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar se constituie, in baza deciziei inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta: presedinte - un inspector scolar general adjunct; 6-12 membri - inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 1-6 secretari - inspectori scolari pentru managementul resurselor umane; informatician/analist programator/ajutor analist programator; consilierul juridic al inspectoratului scolar.

   (3) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar are urmatoarele atributii:

   a) instruieste presedintii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului din centre;

   b) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile de organizare si desfasurare a concursului din centre, comisiile de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, precum si comisiile de rezolvare a contestatiilor;

 

   c) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de organizare si desfasurare a concursului din centre si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

   Art. 17. -

   (1) Coordonarea metodologica a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar este asigurata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului care are urmatoarele atributii:

   a) instruieste presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului;

   b) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar;

   c) analizeaza desfasurarea si rezultatele concursului pe baza rapoartelor elaborate de comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului si prezinta concluziile conducerii Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;

   d) emite, din proprie initiativa sau la solicitarea presedintilor comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar, recomandari, dispozitii, note ori precizari, in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii;

   e) elaboreaza si comunica procedurile specifice pentru organizarea si desfasurarea concursului, evaluarea lucrarilor scrise, rezolvarea contestatiilor si repartizarea candidatilor;

   f) poate delega reprezentanti in vederea monitorizarii concursului.

   (2) La concurs participa, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea/unitatile de invatamant particular care organizeaza concurs sau reprezentantul/reprezentantii angajatilor stabiliti de consiliul/consiliile profesoral/e din unitatea/unitatile de invatamant particular care organizeaza concurs. Acestia au acces la toate documentele comisiei si pot consemna, in procesul verbal, propriile observatii.


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

Ultima actualizare în Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012 18:20
 

Revista cu ISSN

Expresia plastica si terapia ocupational…

EXPRESIA PLASTICĂ ŞI TERAPIA OCUPAŢIONALĂ Mureşan-Chira Gabriel Prof. Educator CRDEII, Cluj-Napoca Educaţia plastică reprezintă o componentă a cărui deziderat este atins atunci când...

Read more

Masa rotunda romania incotro brandul de …

MASA ROTUNDĂ: ROMÂNIA ÎNCOTRO? BRANDUL DE ŢARĂ, BRANDUL PERSONAL, BRANDUL INTERNAŢIONAL - STUDII CULTURALE Chelmuş Anca – profesor documentarist Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei”, Bucureşti Introducere Dicţionar...

Read more

Caracterul

CARACTERUL   Ca latura relationala a personalitatii, „responsabila" de felul in care oamenii interactioneaza unii cu altii in cadrul societatii, caracterul a fost definit cel mai adeseori ca o pecete sau amprenta...

Read more

O experienta Comenius mobilitati individ…

O EXERIENȚĂ! BATH-MAREA BRITANIE (COMENIUS-MOBILITĂȚI INDIVIDUALE)   Profesor pentru învățământul primar, Daniela Popescu, Școala Gimnazială ,,Leonardo da Vinci”, București, sector 3   MAREA BRITANIE! ANGLIA! Când spui aceste cuvinte îți apare în minte Londra cu Big...

Read more

amintiri despre arghezi

AMINTIRI DESPRE ARGHEZI     Prof. Mihalcea Carla Şcoala nr.1 Pantelimon-Ilfov     Întreaga creaţie a acestui mare scriitor, Tudor Arghezi, relevă complicatele probleme ale omului modern, spirit complex, confruntat cu realităţi diverse şi dinamice. Cuvinte cheie: poet,...

Read more

Invatamantul profesional din Romania un …

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DIN ROMÂNIA – UN NOU ÎNCEPUT   Şeptelean Florina Elvira, doctorand Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca   „Meseria este brăţară de aur”, spunea un vechi proverb românesc, iar în zilele noastre instruirea şi transmiterea...

Read more

Ministerul Educatiei premiaza olimpicii …

Ministerul Educaţiei premiază olimpicii români   Ministerul Educaţiei premiază olimpicii români medaliaţi la concursurile şcolare internaţionale (miercuri, 14 noiembrie, Palatul Victoria, ora 13.30).

Read more

Meseria de parinte

MESERIA DE PĂRINTE   Profesor Psiholog Blejan Maria Liliana Liceul de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Braşov   Toată lumea ştie că a fi părinte nu este un lucru uşor , iar pentru a stabili...

Read more