Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Metodologie organiyare si functionare centre comunitare de invatare permanenta
Luni, 18 Iunie 2012 00:00

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A

CENTRELOR COMUNITARE DE ÎNVĂȚARE PERMANENTĂ

 

 

Capitol I

Dispoziții generale

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modul de înființare, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă.

Art. 2. Centrul comunitar de învățare permanentă, numit în continuare centru, este instituție publică sau privată de interes public comunitar, cu personalitate juridică, care implementează, la nivelul comunității, politicile și strategiile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea calității vieții oamenilor.

Art. 3. (1) Scopul centrului comunitar de educaţie permanentă este să răspundă flexibil şi adaptat nevoilor de educaţie permanentă ale membrilor comunităţii, în cadrul unei structuri instituţionale adecvate.

(2) La activitățile desfășurate în centrul comunitar de învățare permanentă poate participa orice cetățean român, fără discriminare, precum și orice cetățean străin rezident pe teritoriul României.

Art. 4. Principiile pe baza cărora funcţionează centrul comunitar de învăţare permanentă sunt:

a) principiul sustenabilităţii;

b) principiul centrării pe cunoaştere;

c) principiul abordării locale și integrate;

d) principiul abordării strategice.

Art. 5. Activitatea centrului comunitar de învățare permanentă vizează:

a) identificarea și satisfacerea nevoilor de educație permanentă la nivelul comunității locale pentru toate categoriile de copii, tineri sau adulţi;

b) corelarea studiilor și analizelor cu documentele de planificare strategică a educației și formării profesionale de la nivel județean – Planul Local de Dezvoltare a Învățământului (PLAI) și cu Planul Regional de Dezvoltare a Învățământului (PRAI)

c) oferirea de informații actualizate și complete referitoare la tipurile de servicii educaționale disponibile în comunitate sau în afara acesteia, utilizând mijloace diferite de comunicare;

d) dezvoltarea și diversificarea serviciilor educaționale ale comunității prin oferirea unor activități cât mai variate de învățare pe tot parcursul vieții;

e) dezvoltarea și diversificarea competențelor sociale, profesionale și a abilităților de viață la membrii comunității;

f) oferirea oportunităţilor de învăţare permanentă cât mai aproape de beneficiari, în propriile lor comunităţi;

g) creșterea nivelului de educație a membrilor comunității aparținând grupurilor dezavantajate, prin programe remediale, în vederea reducerii riscului de excluziune socială;

h) creșterea șanselor de integrare socio-profesională și de dezvoltare personală pentru membrii comunității, prin oferirea de cursuri adaptate la nevoile pieței muncii și la nevoile personale;

i) facilitarea integrării/reintegrării membrilor comunității pe piața muncii și crearea premiselor pentru învățarea pe tot parcursul vieții prin validarea rezultatelor învățării non-formale și informale;

j) creșterea implicării active a cetățenilor în viața comunității prin promovarea conceptului de îmbătrânire activă;

k) gestionarea informațiilor la participarea cu privire la participarea beneficiarilor la activitățile oferite de centru;

l) promovarea valorilor culturii universale, naționale și locale;

m) valorificarea tradiţiilor şi a capitalului uman de la nivelul comunităţii prin integrarea valorilor culturale locale în oferta de educație permanentă.

 

 

Capitol II

Organizare

Art. 6. - (1) Centrul comunitar de învățare permanentă se înființează de către autoritățile administrației publice locale în parteneriat cu furnizorii de educație și formare.

(2) Centrul comunitar de învățare permanentă funcționează pe baza prezentei metodologii și a unui statut elaborat de către instituția care înființează centrul comunitar, o dată cu actul juridic de înființare,.

(3) Unitățile și instituțiile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile locale și alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale si altele asemenea pot organiza la nivel local centrul comunitar de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.

(4) Înființarea centrului comunitar de învățare permanentă se face cu avizul conform al inspectoratului școlar județean/al Municipiului București;

(5) Condițiile minimale care trebuie îndeplinite în vederea înființării unui centru comunitar de învățare permanentă sunt:

a) existența unui spațiu adecvat pentru funcționarea centrului (propriu, închiriat sau oferit de parteneri), pentru o perioadă de minim 2 ani;

b) asigurarea dotărilor necesare funcționării centrului, inclusiv tehnologie modernă de comunicare si conexiune la Internet;

c) realizarea unei analize a nevoii de educație permanentă a comunității, care să justifice propunerea de înființare a centrului.

(6) Grupul țintă al activităților oferite de centrul comunitar de învățare permanentă este constituit din întreaga populație a comunității respective.

Art. 7. - (1) Justificarea necesităţii centrului se fundamentează prin realizarea profilului comunității (din perspectivă teritorială, demografică, a ocupaţiilor, serviciilor, psihosocială, instituţională, antropologico-culturală) care să evidenţieze realitatea locală în dinamica ei și care se constituie în punctul de plecare pentru realizarea  analizei de nevoi de educaţie permanentă la nivelul comunităţii. Profilul comunității conține orientativ următoarele tipuri de informaţii:

a) context socio-economic (ex. număr de locuitori, statutul ocupaţional al membrilor comunităţii, nivel de dezvoltare economică, structura populaţiei pe vârste şi niveluri de educaţie, migraţie, activităţi de bază ale locuitorilor din zonă, structura veniturilor populaţiei, oportunități de ocupare în zonă, riscuri legate de piața forței de muncă etc.);

b) context cultural (structura etnică a populaţiei, tradiţii specifice, obiceiuri, istorie locală);

c) oferta educaţională la nivelul comunităţii (şcoli, grădiniţe, alte instituţii cu rol educativ și de formare);

d) grupuri ţintă şi nevoi specifice de educaţie permanentă identificate la nivelul comunităţii;

e) orice alte date şi informaţii relevante pentru justificarea nevoilor specifice de educaţie permanentă de la nivelul comunităţii.

(2) Profilul comunității conține, pe lângă informațiile de la alineatul (1),  și o inventariere a tuturor resurselor disponibile în comunitate pentru înființarea și funcționarea centrului:

a) resurse financiare, publice sau private;

b) resurse umane;

c) resurse materiale: spații, echipamente, tehnologie etc.;

d) parteneri potențiali, cum ar fi: instituții publice, biserica, reprezentanții mediului privat, ONG-uri, media sau alte instituții de drept public sau privat interesate.

Art. 8. - (1) Activitățile centrului sunt organizate în spații adecvate, astfel amenajate astfel încât să asigure integritatea fizică și psihică a participanților și să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la spațiile destinate educației și formării profesionale.

(2) În funcție de natura lor, activitățile se pot organiza în spații adecvate, puse la dispozitie de autoritățile administrației publice locale sau de către partenerii centrului, în condițiile stabilite prin prezenta metodologie.

Art. 9. - (1) Programul de desfășurare a activităților centrului este stabilit de conducerea centrului împreună cu responsabilul fiecărui program de formare, angajat al centrului sau reprezentant al partenerilor, și este astfel adaptat încât să permită accesul facil al persoanelor din grupul țintă.

(2) Durata fiecărui program de formare este flexibilă și se stabilește de către coordonatorul activității și partenerii furnizori de educație și formare, după realizarea analizei de nevoi și consultarea cu beneficiarii.

(3) Programul de desfășurare a activităților de educație și formare care au ca scop obținerea unor competențe profesionale se supune prevederilor legislației specifice, pentru obținerea, la finalul cursului, a unor certificate de competențe sau a unor certificate de calificare profesională.

 

 

Capitol III

Structură

Art. 10. - (1) Organigrama centrului comunitar de învățare permanentă este stabilită prin actul juridic de înființare și acoperă minimum cinci arii de competență: management/coordonare, servicii educaționale, servicii sociale, utilizarea noilor tehnologii de informare si comunicare, administrativ-financiar.

(2)  Centrul comunitar de învățare permanentă poate iniția colaborări cu specialişti din diverse domenii de activitate, remunerați sau voluntari (profesori, metodişti, muzeografi, bibliotecari, psihologi, oameni de afaceri, preoţi, politişti, medici, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, meșteri populari, meșteșugari etc.),  care vor fi implicați în realizarea unor sesiuni de informare și formare pentru variate categorii de cursanţi.

(3) Atribuţiile personalului centrului se stabilesc de către autoritățile administratiei publice locale, în colaborare cu partenerii centrului.

(4) Centrul comunitar de învățare permanentă este condus de un director/coordonator, numit de autoritatea publică locală în urma unui concurs organizat de aceasta. Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt: experienţă în organizarea de activităţi educaţionale cu diverse categorii de vârstă, cunoașterea minim a unei limbi străine de circulaţie internaţională, capacitatea de a utiliza tehnologia IT, abilităţi de comunicare şi coordonare a activităţilor de proiect, minimă experienţă în aplicarea şi implementarea de proiecte cu finanţare internă sau internaţională.

 

 

Capitol IV

Atribuții, funcții  si activități

Art. 11. Centrul comunitar de învățare permanentă are atribuțiile prevăzute de art. 344 din Legea educației naționale nr.1/2011.

Art. 12. Centrul comunitar de învățare permanentă poate funcționa îndeplinind cel puțin două atribuții din cele prevăzute în Legea nr. 1/2011, una dintre acestea fiind în mod obligatoriu cea prevăzută de art. 344, alin 1 lit. d) din Legea nr. 1/2011.

Art. 13. Centrul comunitar de învățare permanentă oferă o gamă variată de activități, adaptate la nevoile comunității. Aceste activități corespund mai multor funcții:

a) Educație și formare: programe de alfabetizare, programe educaţionale pentru antepreşcolari şi preşcolari, programe de educaţie remedială, programe de calificare, recalificare, conversie și perfecționare profesională,  programe de educaţie nonformală, programe de certificare a competenţelor cheie, programe de recunoaștere a rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale etc.

b) Informare, diseminare şi consiliere;

c) Dezvoltare personală și comunitară, petrecerea timpului liber;

d) Coordonare și creare de rețele (parteneriate cu organisme publice și private, organizaţii neguvernamentale, sindicale şi patronale etc.).

Art. 14. Centrul comunitar de învăţare permanentă își îndeplinește funcția de informare și consiliere în parteneriat cu furnizori publici sau privați de servicii de informare și mediere acreditați în condițiile legii, prin următoarele activități:

a) actualizarea periodică a informațiilor referitoare la ofertele de învățare pe parcursul vieții existente la nivel de localitate, județ, la nivel național și internațional;

b) servicii de informare în legătură cu oportunitățile de formare din comunitate, condițiile de acces, locurile de muncă disponibile grupate pe categorii etc.;

c) derularea în comunitate a unor activități de conştientizare a drepturilor individuale la educaţie şi a modalităților variate de punere în practică a acestora;

d) inițierea și realizarea de studii de tip marketing educaţional care să evidenţieze gradul de utilitate şi atractivitate a ofertelor de educaţie elaborate;

e) organizarea de rețele self-help (grupuri alcătuite din persoane de aceeaşi condiţie care se unesc pentru a-şi acorda asistenţă mutuală pentru satisfacerea unor necesităţi comune, pentru a depăşi probleme de viaţă sau pentru a provoca schimbări personale sau sociale dorite de toţi) pentru atingerea unor scopuri particulare;

f) punerea la dispoziția beneficiarilor de cărți, publicații periodice și ale tipuri de materiale informative utile membrilor comunității, referitoare la educația pe tot parcursul vieții;

g) înființarea și punerea la dispoziția beneficiarilor a unei biblioteci/centru de documentare și a unei bază de date actualizate cu oferta de cursuri din comunitatea extinsă;

h) servicii de consiliere, în funcție de pregătirea profesională, nevoile personale sau competențele pe care doresc să le dobândească beneficiarii, inclusiv consiliere în alegerea traseului educațional, a stagiilor de formare și practică, consiliere și orientare profesională (în colaborare cu Centrele Județene de Asistență Psihopedagogică, Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, furnizori de formare publici și privați etc.);

i) consiliere în utilizarea instrumentelor dezvoltate la nivel european (Europass si Youthpass), a pașaportului lingvistic;

j) consiliere referitoare la portofoliul de educație permanentă;

k) informare și consiliere referitoare de mecanisme de validare a rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale.

Art. 15. - (1) Centrul comunitar de învățare permanentă eliberează documente care validează și certifică rezultatele educației nonformale și informale.

(2) Certificarea competențelor profesionale dobândite în contexte nonformale și informale, corespunzătoare calificărilor înscrise în Registrul calificărilor din România, se va face în conformitate cu prevederile legislației specifice.

(3) Certificarea rezultatelor învățării nonformale și informale, altele decât cele de la alineatul (2), se face pe baza Metodologiei pentru identificarea, evaluarea și recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale, aprobată prin hotărâre a guvernului.

(4) Pentru cadrele didactice, echivalarea în credite pentru educație și formare profesională a rezultatelor învățării non-formale și informale se face de către comisia de specialitate din cadrul inspectoratelor școlare județene, în conformitate cu Metodologia de recunoaștere a rezultatelor învățării în contexte non-formale și informale a cadrelor didactice și de echivalare a acestora în credite pentru educație și formare profesională, aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 16. Centrul comunitar de învăţare permanentă își îndeplinește funcția de coordonare și creare de rețele de educație permanentă prin încheierea de parteneriate cu alte instituții și organizații, cum sunt: instituții de cultură, direcții şi agenții publice județene, biserica, organizații nonguvernamentale, furnizori publici sau privați de formare,  societăți private, consorții școlare, palate și cluburi ale copiilor, muzee, case de cultură etc. și prin realizarea de rețele on line la nivel local, interjudetean, național, internațional.

Art. 17. - (1) Pentru a îndeplini atribuțiile stabilite prin lege în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, oferta de cursuri a centrelor comunitare de învățare permanentă acoperă trei paliere majore:

a) alfabetizare, educație remedială și sprijin educațional adecvat;

b) formarea și dezvoltarea competențelor profesionale;

c) dezvoltare personală și comunitară și petrecerea timpului liber.

(2) Fiecare centru are libertatea de a oferi comunității căreia i se adresează orice curs considerat necesar și util, derulat independent sau în parteneriat cu alți furnizori de formare. Fiecare centru va decide paleta de cursuri pe baza diagnozei nevoilor de formare ale comunității.

Art. 18. - (1) În domeniul educației remediale, grupul țintă este reprezentat de persoanele cu nevoi educaționale specifice: analfabetism, abandon școlar, analfabetism funcțional, elevi cu întârzieri în dobândirea cunoștințelor și a competențelor specifice grupei lor de vârstă, persoane care au abandonat timpuriu școala sau nu au dobândit o calificare profesională  etc.

(2) Caracteristicile cursurilor de alfabetizare și de completare a studiilor organizate de centrul comunitar de învățare permanentă sunt:

a) se derulează doar în școli, fie că este vorba de unități școlare acreditate ca centre comunitare de învățare permanentă, fie școli partenere ale centrului din comunitate;

b) se organizează în situația în care există nevoie de astfel de cursuri în comunitate, iar membrii comunității nu au acces la școlile care implementează aceste programe în județ;

c) durata și programul cursurilor se stabilesc conform metodologiilor elaborate de Ministerul Educațieim, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 19. Programele de formare profesională care au ca scop calificarea/recalificarea, perfecționarea, specializarea, inițierea și reconversia profesională se vor desfășura în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Art. 20. - (1) Cursurile din domeniul dezvoltării personale, comunitare și al petrecerii timpului liber pot fi variate, fiecare centru stabilind tipul de cursuri oferite în funcție de cererea exprimată în comunitate.

(2) În stabilirea ofertei de cursuri din domeniul dezvoltării personale, comunitare și al petrecerii timpului liber se parcurg următoarele etape:

a) investigarea nevoilor și dorințelor membrilor comunității, pe categorii de vârstă, identificarea domeniilor care prezintă cel mai mare grad de atractivitate pentru beneficiari și includerea acestora în oferta de cursuri;

b) identificarea tuturor resurselor disponibile în comunitate pentru susținerea cursurilor respective: spații, echipamente, voluntari, profesioniști disponibili, societăți private, ONG-uri etc.;

c) identificarea surselor de venituri pentru susținerea acestor cursuri: bugetul local, taxe de participare, granturi sau alte tipuri de finanțări externe, sponsorizări, donații, investiții private etc.;

d) stabilirea tipurilor de cursuri (tematică, durata, loc de desfășurare, finanțare, formatori, condiții de înscriere etc.);

e) elaborarea suporturilor de curs, editarea și tipărirea acestora.

(3) Caracteristicile cursurilor de tip recreativ sunt:

a) înscrierea la cursuri este necondiționată;

b) durata cursului se stabilește în funcție de obiectivul cursului;

c) se derulează gratuit sau cu taxă, în funcție de centru; taxa va fi stabilită în conformitate cu prevederile legale;

d) sunt susținute de cadre didactice, profesioniști în diverse domenii, voluntari certificați etc.

e) eliberarea unui certificat de participare va fi condiționată de frecventarea cu regularitate a cursului.

(4) Activitățile de dezvoltare personală, comunitară și recreative pot fi:

a) Literatură, teatru, arte vizuale (desen, pictură, bandă desenată, sculptură, arta fotografică, film, metaloplastie, artă textilă, origami, design etc.);

b) Tehnice și științifice, inclusiv inițiere sau perfecționare în utilizarea tehnologiei IT;

c) Sport;

d) Ecologie și protecția mediului;

e) Sănătate și stil de viață sănătos, prevenirea comportamentelor dăunătoare;

f) Obiceiuri tradiționale și meșteșuguri;

g) Muzică și dans;

h) Istorie, arhitectură, patrimoniu cultural;

i) Drumeții, excursii;

j) Gastronomie;

k) Despre viața de familie;

l) Educație juridică de bază;

m) Cursuri de dezvoltare personală;

n) Educație antreprenorială;

o) Comunicare;

p) Voluntariat: beneficii și consecințe;

r) Culturalizare

s) Educația părinților;

t) Integrarea pe piața muncii;

u) Educație media;

v) Prevenirea dezastrelor și reducerea riscurilor asociate;

x) Educație rutieră și pregătire pentru școala de șoferi;

y) Abilități de viață și educație civică;

z) Valorificarea culturii și tradițiilor locale;

w) Alte activități.

 

Capitol V

Finanțare

Art. 21. - (1) Activitatea centrului comunitar de învățare permanentă se finanţează prin fonduri publice și private pe baza parteneriatului public-privat, prin finanțare și cofinanțare din partea angajatorilor, a organizațiilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din programe europene și prin contribuția beneficiarilor, din contul de educație permanentă sau din alte surse.

(2) În cazul în care cheltuielile de personal și de întreținere a spațiului propriu nu se pot acoperi din alte surse, subvențiile de la bugetele locale acoperă minimum aceste tipuri de cheltuieli.

(3) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de centru, din donaţii şi sponsorizări, din alte activităţi specifice.

Art. 22. Toate veniturile proprii obținute de centrul comunitar de învățare permanentă rămân la dispoziția acestuia.

Art. 23. Centrul comunitar de învățare permanentă este instituție publică sau privată de interes public non-profit.

Art. 24. Activitatea educațională a centrului comunitar de învățare permanentă se desfășoară în conformitate cu reglementările legislative și metodologice în vigoare.

 

Capitol VI

Tipul și regimul actelor și documentelor eliberate

Art. 25. - (1) În funcție de specificul activității, centrul comunitar de învățare permanentă poate elibera documente care să ateste dobândirea anumitor cunoștințe, abilități, competențe, calificări.

(2) Documentele eliberate de centrul comunitar de învățare permanentă diferă în funcție de durata și specificul activității și pot fi: adeverințe, atestate, certificate de calificare profesională, certificate de competențe, diplome.

(3) La finalizarea cursurilor remediale tip „A doua șansă” și a cursurilor unor programe educaționale tip „Zone de educație prioritară”, se eliberează documente conform legislației în vigoare.

(4) la finalizarea programelor de inițiere, calificare/recalificare, perfecționare și specializare, documentele se eliberează în conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a formării profesionale a adulţilor, care cuprinde procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a programelor de formare profesională a adulţilor, precum şi modalităţile de eliberare, gestionare şi arhivare a certificatelor de calificare şi de absolvire cu recunoaştere naţională;

(5) certificarea rezultatelor învățării în contexte nonformale și informale se face în conformitate cu Metodologia pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale, care reglementează inclusiv modalităţile de eliberare, gestionare şi arhivare a certificatelor/diplomelor cu recunoaştere naţională;

(6) pentru cursurile având ca grup țintă copii și tineri, se pot elibera certificate de competențe, în condițiile legii, dacă centrul este acreditat în acest sens sau colaborează cu parteneri acreditați pe domeniul respectiv. Aceste certificate vor putea completa portofoliul educațional al participantului;

(7) pentru cursurile recreative și de dezvoltare personală și comunitară, se pot elibera diplome sau adeverințe, care atestă perioada de participare la cursuri și, în cazul cursurilor acreditate, nivelul de competențe;

(8) pentru voluntarii care efectuează stagii de practică în centru, se eliberează adeverințe care să ateste sarcinile îndeplinite în centru, nivelul de îndeplinire și perioada derulării stagiul de practică;

(9) pentru cursurile finalizate cu obținerea unor competențe cheie, se pot elibera diplome sau certificate care să cuprindă nivelul de cunoștințe și abilități ale absolventului. Acestea se vor elibera doar în urma promovării unui examen, care să se desfășoare conform legislației în vigoare;

(10) Fiecare centru păstrează o evidență permanentă a documentelor eliberate, în registre specifice, conform legislației în vigoare.

 

Capitol VII

Dispoziții finale

Art. 26. Prezenta Metodologie intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, partea I.

Art. 27. Prezenta Metodologie va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial.

 


Articole asemanatoare relatate:
Articole asemanatoare mai vechi:

 

Revista cu ISSN

Ghid de evaluare a activitatii didactice

Ghid de evaluare a activităţii didactice I. PLANIFICARE – PROIECTARE 1. Modul de întocmire a planificărilor: - structura - esalonarea adecvată a materiei pe întregul an - concordanţa cu cerinţele programelor - integrarea în...

Read more

Importanta terapiei prin joc pentru elev…

IMPORTANȚA TERAPIEI PRIN JOC PENTRU ELEVUL CU DEFICIENȚĂ MINTALĂ   Prof. Psihopedagog Martinconi Noemi, Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională "Speranţa" Timişoara, Jud. Timiş    Lumea contemporană este tot mai dinamică, influenţând politicul, economicul, socialul....

Read more

Chestionar pentru parinti privind implic…

ANONIM   CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI IMPLICAREA FAMILIEI ÎN EDUCAŢIA COPILULUI     Am dori să cunoaştem cateva aspecte referitoare la implicarea  familiei în educaţia copiilor şi a relaţiilor dintre familie şi şcoală. Răspunsurile pe care le vom...

Read more

Rezumatul raportului scris final al insp…

ANEXA Nr. 4   la regulament   Rezumatul raportului scris final al inspectiei scolare generale   - model -      1. Denumirea unitatii de invatamant preuniversitar .............................................................    2. Perioada inspectiei .......................................................................................................    3. Echipa de inspectie: Coordonatorul...

Read more

Medalii si premii speciale la Olimpiada …

Unsprezece medalii şi două premii speciale la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada 2012   Olimpicii români au repurtat un nou succes la a XVIII-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale Pluridisciplinare Tuymaada desfăşurată în perioada 12-20...

Read more

Meseria de a fi parinte

MESERIA DE A FI PĂRINTE …   Prof. Gabriela Gorgan Şcoala Gimnazială Petriş, Bistriţa Năsăud   Trebuie să ne examinam felul de a gândi, conştiinţa şi comportamentul dacă dorim să auzim apelul care ne invită...

Read more

Calendar pentru examenul de Bacalaureat …

Calendar pentru examenul de Bacalaureat 2014 Iata calendarul pentru examentul de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie-iulie 2014.  

Read more

Reteaua scolara

REŢEA ŞCOLARĂ     Ca “parte a sistemului  de educaţie”, sistemul  de învăţământ cuprinde “reţeaua organizaţiilor şcolare” determinată în plan pedagogic şi juridic, în contextul unor “servicii publice” dorite a fi deschise  şi...

Read more