Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Modernizarea evaluarii scolar din perspectiva utilizarii TIC
Scris de administrator   
Joi, 08 Noiembrie 2018 00:00

MODERNIZAREA EVALUĂRII ȘCOLARE DIN

PERSPECTIVA UTILIZĂRII TIC

prof. înv. primar Comoli Doina

Școala Gimnazială Nr. 96, București

Activitatea de predare-învățare-evaluare necesită o continuă adaptare a profesorului la diferitele generații de elevi, la diferite concepții, teorii, modele educaționale ce se dezvoltă de-a lungul timpului.

Pedagogia ultimelor decenii a fost influențată semnificativ de pătrunderea în spațiul educațional a metodelor active, centrate pe elev, dar și de impactul metodelor alternative de evaluare, care se asociază cu deplasarea accentului în evaluarea elevilor spre procesele cognitive, spre procesualitatea acestui demers.

Treptat, modalitatea clasică de instruire și de evaluare tinde să fie înlocuită cu cea asistată de calculator, datorită dezvoltării Tehnologiei Informațiilor și Comunicării.

Evaluarea asistată de calculator (EAC) este o metodă de evaluare și componentă a instruirii asistate de calculator și se referă la folosirea tehnologiilor digitale pentru a livra, marca și analiza teste, teme pentru acasă, proiecte sau examinări, precum și la metodele și practicile care accentuează rolul tehnologiei în aprecierea învățării elevilor.

Curriculum-ul național și programele școlare din învățământul primar sunt orientate spre formarea și dezvoltarea de competențe, capacități, subcapacități. Secolul XXI este secolul societății întemeiate pe cunoaștere, iar competențele necesare individului sunt altele față de secolul trecut.

Tehnologia Informaţională şi de Comunicare este denumirea pentru un ansamblu de instrumente şi resurse tehnologice utilizate pentru a comunica şi pentru a crea, a difuza, a stoca şi a gestiona informaţia destinată procesului educativ. Într-o lume în care fiecare aspect al vieţii este din ce în ce mai dependent de progresul ştiinţific şi tehnologic, promovarea capacităţii de construire şi educaţie în ştiinţă şi tehnologie este indispensabilă pentru toate naţiunile, nu numai pentru a realiza o dezvoltare durabilă, ci şi pentru a crea un punct de vedere ştiinţific şi tehnologic cetăţenilor cu ştiinţă de carte, în interesele asigurării democraţiei adevărate.

Expansiunea tehnicii de calcul şi, concomitent, dezvoltarea reţelelor de calculatoare şi a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei în general a influențat și domeniul educațional. Dezvoltarea actuală a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei şi în particular utilizarea Internetului în învăţământ implică combinaţii de hardware, software, suporturi şi sisteme de distribuţie într-o continuă evoluţie. În acest context apare necesitatea de a regândi și a implementa evaluarea educațională într-un alt mod, adecvat unei lumi participative digitale.

E-learning reprezintă totalitatea situaţiilor educaţionale în care se utilizeaza mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

E-learning implică utilizarea unui computer sau alt echipament digital (de exemplu, un telefon mobil) într-un mod special pentru a oferi formare sau materiale de studiu şi educaţionale.

Tehnologiile e-Learning utilizate în prezent sunt rezultatul evoluţiei metodelor pedagogice şi psihologice din educaţie, precum şi a tehnologiilor TIC (tehnologii Web, tehnologii multimedia, tehnologii de comunicaţie). Astfel, utilizarea sistemului Internet, a programelor de elaborare a produselor Web, a înregistrărilor audio/video, a stocării informaţiilor pe CD-uri, a implementării rezultatelor din domeniul graficii pe calculator au făcut posibilă elaborarea cursurilor online, a software-lor educaţionale și a manualelor digitale pentru diverse discipline, a e-book-urilor, a aplicațiilor Web 2.0 etc.

Calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive, permite realizarea unor experimente imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul.

Elevii au posibilitatea să modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage singuri concluziile, pot enunţa legi. Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă deoarece aşa cum spunea un proverb chinez: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea acestora consumă timp şi material didactic.

Calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, permite verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a unui nou experiment.

Calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru colectarea, selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru crearea unor noi produse. Astfel elevii îşi dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse surse. Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi, sau cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi, îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii elevilor.

Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului impune desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel. Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi nu mai este nevoit să reţină cantităţi uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are nevoie.

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască exact la ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire.

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale didactice necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social. Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a culturii, a obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de profesorii lor (subiecte şi bareme pentru diferite examene şi concursuri şcolare, manifestări ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru elevi şi pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, documente oficiale, forum de discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, anunţuri şi mică publicitate, statistici realizate de elevi pe diverse teme, mesaje etc.).

Utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală.

Evaluarea asistată de calculator (EAC) este o metodă de evaluare și componentă a instruirii asistate de calculator și se referă la folosirea tehnologiilor digitale pentru a livra, marca și analiza teste, teme pentru acasă, proiecte sau examinări, precum și la metodele și practicile care accentuează rolul tehnologiei în aprecierea învățării elevilor.

Evaluarea asistată de calculator poate fi realizată cu o multitudine de dispozitive digitale cum ar fi tradiționalele calculatoarele și laptop-urile, Ipad-uri, tablete, tablele inteligente, device-urile portabile de comunicare (de exemplu: telefoanele mobile smart) sau chiar consolele digitale de jocuri.

Profesorii pot folosi computerele pentru a construi probele de evaluare, pentru a le aplica, pentru a oferi feedback și note (calificative) elevilor. Computerele pot fi de asemenea, folosite pentru a analiza răspunsurile elevilor pentru a oferi un feedback, atât elevilor despre nivelul performanțelor lor în învățare, cât și profesorilor despre calitatea proiectării probelor de evaluare. În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de aspectele subiective ale profesorului. Poate chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite.

Evaluarea asistată de calculator poate fi utilizată pentru testarea unor multitudini și diversificate cunoștințe, abilități, capacități sau competențe. Dezvoltarea tehnologiilor este accelerată, astfel că în curând, evaluarea asistată de calculator va fi influențată doar de limita imaginației și creativității oamenilor.

Tipurile evaluării asistate de calculator pot merge de la o componentă a unui sistem de management a învățării (LMS), la un chestionar standard sau test simplu, la softuri educaționale, până la aplicațiile Web 2.0 (bloguri, wiki-uri, reţele sociale, aplicații interactive, podcasts, clase virtuale etc.).

Evaluarea asistată de calculator crează premise pentru o evaluare modernă, obiectivă și se poate realiza atât în clasă, fiind inclusă în programului obişnuit de instruire, se utilizează îndeosebi testele de progres, cât și în laboratoare speciale (testele sunt sumative şi conţin un număr mare de itemi; profesorul centralizează rezultatele sau le printează, asigurându-se un feedback automat pentru utilizatori) sau on-line – unde locul de desfășurare poate fi acasă, la școală, oriunde există un calculator cu acces la internet.

Principalele funcționalități ale unui sistem de evaluare digitală sunt: - generarea testelor conform unor criterii; - căutare de teste / itemi; - administrare a testelor (autoadministrare sau administrare de către profesor); - creare de teste și de itemi; - rapoarte de performanță, istoric; - statistici de progres/regres, analiză a rezultatelor.

Folosirea evaluării digitale este adoptată și de profesorii care practică o instruire clasică, dar vor să automatizeze procesul evaluării sau să-l îmbunătățească cu metode de testare complementare, inovative.

În era internetului, tehnologia joacă un rol important în evaluare. Sistemele de evaluare digitale urmăresc aceleași funcții ale evaluării. Obiectivele evaluării sunt aceleași ca și în evaluarea tradițională, dar diferă modalitățile prin care sunt atinse aceste obiective. Progresul tehnologiei oferă oportunități atractive de a proiecta evaluări active și situative, care permit cunoașterea completă a elevului și observarea întregului său proces de învățare. Aceste instrumente asigură o învățare deplină și leagă activitatea școlară de viața lor din fiecare zi.

În prezent, evaluarea asistată de calculator are în vedere “explorarea posibilităților inovatoare și de optimizare oferite de instrumentele digitale Web 2.0” (Manolescu,M., Frunzeanu,M., 2016, pg. 100).

Pedagogia modernă prezintă noi metode și instrumente de evaluare “alternativă”, mai ales pentru realizarea evaluării calitative a rezultatelor elevilor, printre care pot fi și instrumentele digitale. Aceste metode și instrumente alternative “au câteva avantaje: introduc elemente noi de învățare; contribuie la dezvoltarea creativității; permit urmărirea progresului elevului; contribuie la apropierea dintre elevi și profesori; au o valoare educativă ridicată; stimulează autoevaluarea. De asemenea, ele pot sprijini evaluarea producțiilor complexe ale elevilor” (Manolescu, M., 2010, pg. 30). Competențele care trebuie formate elevilor se manifestă în produse/ producții școlare complexe, și prin evaluare se vizează atât produsul, cât și procesul cognitiv. Competența se dezvoltă în situații de rezolvare de probleme, în situații reale și autentice.

Integrarea instrumentelor digitale în evaluare are loc “în perspectiva transformării modului în care elevii învață și sunt învățați, a aplicării noilor teorii constructiviste, construcționiste și conectiviste ale învățării, dar și a modelelor de integrare a tehnologiilor în educație” (Manolescu,M., Frunzeanu,M., 2016, pg. 100).

Pentru a fi eficiente, mijloacele TIC trebuie combinate cu tehnologii şi metode tradiţionale, astfel încât să conducă la îmbunătăţirea actului de predare- învăţare- evaluare, la partajarea cunoştinţelor şi a informaţiilor, la obţinerea unui grad sporit de flexibilitate a învăţământului pentru a răspunde necesităţilor sociale concrete, la scăderea costurilor educaţiei şi la îmbunătăţirea eficienţei sistemului de învăţământ.

Bibliografie:

- Anghel, T. (2008). Instrumente web 2.0 utilizate în educație. Cluj- Napoca: Editura Albastră

- Cerghit, I. (2008). Sisteme de instruire alternative și complementare.Iași: Editura Polirom

- Frunzeanu, M. (2014). Using Web 2.0 Tools in Primary School Students Assessment. Conferința Internațională de Educație și Științe sociale (INTCESS 2014). Istanbul, Turcia, pg. 927-935.

- Manolescu, M. , Frunzeanu, M. (2016). Perspective inovative ale evaluării în învățământul primar. Evaluarea digitală. București: Editura Universitară.

 

Revista cu ISSN

Studiu asupra problemei libertatii la Do…

STUDIU ASUPRA PROBLEMEI LIBERTĂȚII LA DOSTOIEVSKI   Profesor Andone Crenguța Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov     Problema libertății apare în opera lui Dostoievski în “Frații Karamazov” și presupune posibilitatea personajului de a acționa după propria...

Read more

Capitol II

Capitolul II. Membrii APR -    membri activi -    membri sustinãtori -    membri de onoare -    membri fondatori

Read more

Legaturile functionale dintre profesor e…

LEGĂTURILE FUNCȚIONALE DINTRE ROFESOR, ELEV ȘI PĂRINTE Prof. Comănescu Marghioala Colegiul Agricol ,,Dr. C. Angelescu” Buzău Rolul conducător în procesul de educație îl are fără îndoială școala, dar în calitatea sa...

Read more

Solutii de umbrire exterioara pentru sco…

Solutii de umbrire exterioara pentru scoli licee si universitati

Solutii de umbrire exterioara pentru scoli, licee si universitati Protectia solara nu ar trebui sa lipseasca in mediile academice, cu atat mai mult cu cat spatiul pentru studiu trebuie sa ofere...

Read more

Despre-expresiile-idiomatice

DESPRE EXPRESIILE IDIOMATICE Profesor Silvia Baltă, Şcoala Gimnazială „Maria Rosetti”, Bucureşti Studierea expresiilor idiomatice se realizează în cadrul frazeologiei, disciplină de sine stătătoare al...

Read more

Le theatre et son role dans la vie

LE THÉÂTRE ET SON RÔLE DANS LA VIE Prof. Cărăuşu Camelia Alina, Şcoala Gimnazială ,,Ştefan Cel Mare” Botoşani Grâce au...

Read more

Le discours rapporte un usage moderne

LE « DISCOURS RAPPORTE » (DR) – UN USAGE MODERNE   Lector ILIE MINESCU Universitatea de Vest TIMIŞOARA                 Parler de discours rapporté, de discours direct et indirect est un usage moderne pour désigner des faits grammaticaux...

Read more

Studiu evaluarea initiala necesitatea si…

STUDIU - EVALUAREA INIȚIALĂ-NECESITATEA ȘI IMPORTANȚA EI ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ Înv. Marc Aurica Școala Gimnazială Cîmpeni Evaluarea inițială oferă elevului și profesorului o reprezentare a potențialului de învățare, dar și a...

Read more