Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Regulament de organizare si activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative scolare si extrascolare
Miercuri, 26 Octombrie 2011 00:00

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

 

 CUPRINSE ÎN CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE, ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

 

În plan european, iniţiativa promovării activităţii educative extraşcolare aparţine Consiliului Europei, prin Comitetul de Miniştri, care şi-a concretizat demersurile în recomandările adresate, în acest domeniu, statelor membre. Cel mai relevant document îl constituie Recomandarea din 30 aprilie 2003, care menţionează direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţii educative şcolare şi extraşcolare cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării lui sociale. Astfel, s-au accentuat:

·      statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă;

·      necesitatea recunoaşterii  activităţii educative extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei obligatorii;

·      importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi a competenţelor;

·      cadrul oferit de activitatea educativă extraşcolară pentru crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie, pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi a excluziunii sociale;

·      potentialul activităţii educative extraşcolare ca modalitate complementară de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;

·      promovarea cooperării tuturor factorilor interesati, în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare cresterii calităţii procesului educaţional;

·      asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea optima şi recunoaşterea valorică a programelor educative extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării;

·      recunoaşterea activităţii educative extraşcolare ca dimensiune semnificativă a politicilor naţionale şi europene în domeniul educatiei.

 

În România, în Legea educației naționale nr. 1/2011, domeniul activităţilor educative extraşcolare este reglementat de Art. 81.: 

„(1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar au drepturi egale la educație, prin activități extrașcolare organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

            (2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățămant preuniversitar, în cluburi, în palate și cluburi ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens.

            (3) Organizarea, acreditarea, controlul și competențele unităților care oferă educație extrașcolara se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.”

Relevante, din această perspectivă, sunt manifestările educaţionale cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative, care se derulează  pe tot parcursul anului şi care au fost elaborate specializat, pe mai multe domenii de activitate (tehnico-ştiinţific, cultural-artistic, civic, ecologic, sportiv-turistic), pentru a întâmpina şi stimula talentele și preocupările copiilor în aceste arii de exprimare și manifestare. 

            Pe baza propunerilor venite de la inspectoratele scolare precum și de la parteneri – organizații guvernamentale sau neguvernamentale, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează anual două documente care înglobează activitățile educative extrașcolare: Calendarul activităților educative naționale și internaționale și Calendarul activităților educative regionale și interjudețene.

            Aceste activități educative se desfășoară în afara orelor de curs și aduc elemente de noutate față de disciplinele studiate de elevi prin curriculum-ul obligatoriu. Ele pot avea la bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, dar nu vor avea rolul de dublare, ci de complementarizare sau aplicare practică a acestor informații și competențe. Aceste activități au la bază: dorința elevilor de a se implica în proiecte extrașcolare, parteneriatul unității școlare cu alte instituții care pot furniza resurse pentru astfel de activități, dorința profesorilor de a realiza și alte activități, în afara orelor de curs, opțiunea managerilor școlari pentru diversificarea serviciilor educaționale în scopul creșterii atractivității unității școlare, impactul pozitiv asupra comunității  etc. În cazul palatelor și cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre modalitățile de evaluare a activității de cerc a copiilor și a profesorilor deopotrivă.

 

I. CONCURSURI ŞCOLARE  ŞI EXTRAŞCOLARE – DATE GENERALE

 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, anual, publică pe site-ul www.edu.ro Calendarul Olimpiadelor Şcolare, Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare finanţate și Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare nefinanţate.

Calendarul Olimpiadelor Şcolare cuprinde:

Anexa A şi B – Concursuri şi competiţii pentru Educaţie fizică şi sport (Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar).

Anexa C - Concursurile pentru Discipline tehnologice.

Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare cuprinde:

Concursuri şcolare pe domenii/ discipline de studiu.

Concursuri şcolare interdisciplinare şi transdisciplinare.

Concursuri şcolare organizate în colaborare cu organisme internaţionale.

La categoria 1 (Concursuri școlare pe domenii/discipline de studiu) sunt cuprinse și anexele:

Anexa D - Concursuri naţionale - Învăţământul Profesional şi Tehnic (Concursuri profesionale pentru calificările dobândite prin anul de completare).

Anexa E -  Concursuri naţionale - Învăţământul Sportiv Integrat şi Suplimentar (Campionate Naţionale şi Şcolare - C.S.S. şi L.P.S.)

Anexa F - Activităţi educative.

 

            Calendarul Activităţilor Educative Naţionale al Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a făcut parte din Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare finanţate sau nefinanţate. Începând cu anul școlar 2011 – 2012, Calendarul Activităților Educative Naționale și Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene sunt de sine stătătoare și sunt publicate pe site-ul M.E.C.T.S. în perioada ianuarie – februarie a fiecărui an.

Începând cu anul școlar 2011 – 2012, se elaborează trei tipuri de calendare ale activităților Educative: Calendarul activităților educative naționale și internaționale, Calendarul activităților educative regionale și interjudețene, Calendarul activităților educative județene.

1.      Calendarul Activităţilor Educative Naţionale este elaborat de M.E.C.T.S. și cuprinde:

A.       Evenimente naţionale organizate de M.E.C.T.S. şi parteneri: concursuri consacrate/ tradiţionale organizate de minister şi parteneri, care au etape de desfăşurare: etapă judeţeană, regională, naţională şi internaţională.

B.       Activităţi naţionale şi internaţionale organizate de inspectoratele şcolare, unităţi şcolare, palate şi cluburi ale copiilor şi parteneri. 

 

2. Calendarul activităţilor educative regionale/ interjudeţene (C.A.E.R.) se elaborează pe baza propunerilor I.S.J./I.S.M.B. și este avizat de M.E.C.T.S.

 

3. Calendarul activităţilor educative/proiecte judeţene (C.A.E.J.) este elaborat de inspectorul de specialitate din cadrul I.S.J./I.S.M.B. și este avizat de inspectorul școlar general.

 

            Anual are loc selecţia proiectelor, concursurilor, festivalurilor din C.A.E.N./C.A.E.R. după următoarea procedură:

Inspectoratele şcolare, prin inspectorul educativ (educaţie permanentă), transmit informaţia şcolilor din judeţ prin adresă scrisă (platforma ftp a inspectoratului, site-ul inspectoratului şcolar, al palatului sau blogul activităţii educative etc.). Sunt precizate termenele de trimitere, modelul formularului de aplicaţie, grila de evaluare, procedura de depunere a proiectelor.

 

Aplicantul (instituţia eligibilă care iniţiază un proiect/concurs/festival) completează Formularul de aplicaţie (actualizat anual, conform adreselor M.E.C.T.S.) şi îl trimite la inspectoratul școlar, inspectorul  responsabil cu activitatea educativă. Proiectul/concursul/festivalul va fi scris astfel încât să fie respectaţi termenii specifici managementului de proiect.

După evaluarea naţională, conform criteriilor şi grilei de evaluare, proiectele/concursurile/ festivalurile naţionale și internaționale aprobate sunt publicate în C.A.E.N.

Inspectoratul şcolar din fiecare judeţ particularizează C.A.E.N. şi-l trimite unităţilor şcolare din judeţ (în cadrul Consiliului Consultativ activități educative, se stabilesc termenele, locurile de desfăşurare pentru etapele locale, zonale, judeţene, naţionale şi responsabilii pentru etapele zonale/ judeţene).

Fiecare unitate şcolară are propriul calendar al activităţilor educative (C.A.E.), în funcţie de obiectivele, planul de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale propuse. C.A.E. al fiecărei şcoli completează Planul managerial al activităţii educative anuale şi face parte din acesta.

 

II. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

            Calendarul Activităților Educative Naționale și Internaționale (C.A.E.N.) se realizează în urma concursului de proiecte organizat anual, în luna noiembrie. În luna septembrie a fiecărui an se lansează Apelul de propuneri pentru C.A.E.N., pentru anul calendaristic următor,  publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. Apelul de propuneri conţine: Formularul de aplicaţie, Fişa de evaluare, Criterii de eligibilitate, Criterii de evaluare, termene şi condiţii de participare la concursul de proiecte educative extraşcolare, alte precizări pentru anul şcolar respectiv. 

 

Domeniile de încadrare a proiectelor sunt:

-         Artistic (cu subdomeniile:

·        arte vizuale;

·        teatru;

·        literatură;

·        folclor, tradiții și obiceiuri;

·        culturi și civilizații;

·        muzică;

·        dans;

-         Ecologie și protecția mediului;

-         Educație civică;

-         Sportiv-turistic;

-         Tehnic;

-         Științific.

 

            Nivelul de desfășurare a proiectului se stabilește în felul următor:

-         nivel internațional: reprezentanți din minim 4 țări invitate și minim 10 județe;

-         nivel național:

·        pentru proiectele la care participarea este individuală sau pe echipaje formate din 2-4 participanți, reprezentanți din minimum 25 județe;

·        pentru proiectele la care participă echipaje formate din 5 – 8 elevi, reprezentanți din minimum 20 județe;

·        pentru proiectele la care participă echipaje/formații formate din mai mult de 9 elevi, reprezentanți din minim 15 județe;

·        pentru festivaluri de folclor, minim 10 ansambluri din cel puțin 5 zone folclorice ale țării (Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania);

-         nivel regional/interregional: participanți din minimum 5 județe.

-         nivel interjudețean: participanți din minimum 3 județe.

Excepție de la aceste precizări fac activitățile derulate în domeniile în care nu există centre de instruire/antrenament în fiecare județ. În acest caz, se consideră nivel național dacă la competiție participă echipaje din minimum 70% dintre județele în care se desfășoară activitatea respectivă.

 

Condiții de eligibilitate:

1.    Instituții eligibile: inspectoratele școlare județene, centrele județene de resurse și asistență educațională,  palatele și cluburile copiilor, unitățile de învățământ preuniversitar, consorții de unități școlare. Aceste instituții pot încheia parteneriate publice sau public-privat cu alte unități de învățământ sau inspectorate școlare, cu organizații neguvernamentale, cu firme private, cu autoritățile publice locale, cu biblioteci, case de cultură, tabere școlare, cu alte instituții ale statului etc. La implementarea proiectelor pot contribui și consiliile elevilor.

 

2.    Activități eligibile:

·      Din C.A.E.N. pot face parte doar proiectele care au ca grup țintă copiii și adolescenții (preșcolari și elevi) implicați activ în activități extrașcolare, în cadrul palatelor și cluburilor copiilor si/sau al unităților de învățământ preuniversitar.

·      Este permis și indicat ca una sau mai multe activități din proiect să fie dedicate profesorilor care instruiesc/antrenează participanții copii, dar nu sunt eligibile activități de formare continua ca, de exemplu, simpozioane, sesiuni de prezentări științifice, cursuri de formare, instruiri etc. Aceste activități pot fi numai o parte din proiect și nu proiectul în sine. De asemenea, ele pot fi organizate și prin internet, ca parte integrantă din proiect. În cazul în care se vor desfășura pe parcursul fazei naționale a proiectului, pentru aceste activități nu se acordă finanțare separată.  

 

3.    Activități/proiecte neeligibile pentru C.A.E.N./C.A.E.R.: 

-       concursurile adresate exclusiv elevilor care fac activitate de performanță, în unitățile școlare vocaționale; excepție o constituie acele concursuri care au secțiuni pentru participanți care provin de la alte unități școlare, în afara celor vocaționale. În cazul în care aceste concursuri solicită finanțare, vor primi alocare bugetară doar pentru secțiunea dedicată elevilor care studiază domeniul respectiv în afara orelor de curs.

-       proiecte aflate la prima ediție. Recomandarea M.E.C.T.S. este ca orice proiect să debuteze la nivel restrâns (nivel de unitate școlară/localitate), urmând ca nivelul de acoperire să crească odată cu experiența organizatorilor. Pentru a fi inclus în C.A.E.N., proiectul trebuie să aibă minim o ediție locală și una județeană/interjudețeană. Experiența în organizarea proiectelor educative consituie un avantaj în procesul de evaluare.

-       proiecte care fac parte din programele europene Comenius și Tineret în Acțiune. Nu sunt eligibile, de asemenea, schimburile internaționale, decât dacă se respectă încadarea în nivelul național, așa cum este descris mai sus.

-       concursuri școlare care vizează disciplinele cuprinse în ariile curriculare. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului elaborează în fiecare an Calendarul olimpiadelor și al concursurilor școlare, care cuprinde olimpiadele naționale și internaționale și concursurile pe disciplinele studiate la orele de curs.

-       proiecte care au ca scop evident evaluarea competențelor dobândite de elevi la o anumită disciplină, sau la mai multe discipline din curriculum-ul obligatoriu. C.A.E.N./C.A.E.R. constituie finalitatea unor activități desfășurate cu copiii în afara orelor de curs, în cadrul palatelor și cluburilor copiilor, în cadrul unor cercuri organizate în unitățile de învățământ preuniversitar, în cadrul unor programe comune cu ONG-uri sau alți parteneri, programe de voluntariat etc. 

-       proiectele care  nu s-au desfășurat în anul anterior în conformitate cu datele precizate în Fișa de aplicație: nerespectarea bugetului de cheltuieli, nerespectarea numărului de participanți conform nivelului de desfășurare, nerealizarea activităților propuse etc. 

 

            Condiții de participare:

·      participarea poate fi individuală sau pe echipaje/formații;

·      participanții sau echipajele/formațiile participante la concursuri sunt invitate doar pe baza unui proces de selecție. Acesta se poate desfășura prin faze intermediare (pe unitate școlară, pe localitate, pe județ, pe regiune) sau prin evaluarea unor produse care să ateste activitatea la cerc/activitatea extrașcolară. Această precizare este valabilă atât pentru concursuri, cât și pentru festivaluri. În situația selecției bazate pe faze intermediare, la faza națională concurenții/echipajele/formațiile vor prezenta un document care să ateste clasarea lor pe locul I la faza anterioară (proces verbal/clasament/adeverință din partea I.S.J. etc.);

·      în cazul proiectelor la care solicitarea de participare este foarte mare și nu există posibilitatea de organizare a unor faze intermediare, organizatorii vor stabili o perioadă de înscrieri și criteriile de selectare a participanților (de exemplu pe baza de dosar/portofoliu, proiect, vizionare de CD/DVD cu prestația echipajului/formației/solistului etc.);

·      toate informațiile legate de condițiile de participare vor fi făcute publice cu cel puțin o lună înainte de demararea procesului de selecție, prin publicarea Regulamentului proiectului pe site-ul unității școlare/I.S.J./I.S.M.B. și corespondență electronică;

·      în cazul proiectelor internaționale, formațiile din alte țări vor participa pe bază de invitație din partea organizatorilor, vizată de I.S.J./ I.S.M.B.;

·      organizatorii vor asigura transparența întregului proces de înscriere și selecție; 

·      participantii acceptați în concurs au obligația de a respecta, întocmai, Regulamentul de organizare și desfășurare impus de organizatori. În caz contrar, vor fi descalificați.

 

 

Premii și diplome

La toate proiectele organizate sub formă de concurs se pot acorda premii (I, II, III), mențiuni și premii speciale. Modul de jurizare și modul în care se acordă premiile vor fi precizate în Regulamentul concursului/festivalului-concurs. Se vor acorda maxim nouă premii pe secțiune și categorie de vârstă (maxim 3 premii I, maxim 3 premii II, maxim 3 premii III) și maxim 3 mențiuni. Numărul de premii I, II, III și mențiuni nu poate depăși 25% din numărul de concurenți pentru fiecare categorie de concurs. 

În cadrul fiecărui proiect pot fi eliberate diplome de participare și diplome pentru premii și mențiuni, cu număr de înregistrare al instituţiei iniţiatoare, respectiv al inspectoratului şcolar. Instituția organizatoare poate elibera adeverințe pentru profesorii implicați în organizare, precum și documente de mulțumire pentru parteneri/sponsori. Pe diplomele pentru premii se precizează și numele profesorului coordonator. Toate aceste documente vor fi înregistrate la instituția organizatoare, respectiv inspectoratul școlar județean.

Reprezentanții M.E.C.T.S. semnează doar diplome de premii pentru proiectele înscrise în prima Anexă a C.A.E.N., „Activități organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și parteneri”. Pentru astfel de activități vor fi eliberate diplomele tip realizate de M.E.C.T.S.. Pentru toate celelalte proiecte naționale, diplomele de participare vor fi semnate de organizatori, iar cele de premii de către organizator și de către inspectorul școlar general din județul organizator. Toate diplomele de premii eliberate vor avea număr de înregistrare dat de organizatori şi vor fi înaintate I.S.J. cu tabel justificativ. 

Pe orice document care atestă participarea sau obținerea unui premiu de către un copil/profesor la un proiect educativ se folosește termenul „național” sau „internațional”, referitor la proiectul respectiv, doar dacă există un document justificativ în acest sens (prezența în C.A.E.N. sau un aviz separat din partea M.E.C.T.S.).  

 

Finanțarea

În funcție de bugetul alocat de M.E.C.T.S. pentru cofinanțarea proiectelor educative, o parte dintre proiectele cuprinse în C.A.E.N. primește și o alocare financiară. Devizul pentru activitățile cuprinse în C.A.E.N. care primesc finanțare din partea M.E.C.T.S. se aprobă prin Notă internă, iar sumele sunt comunicate organizatorilor după apariția C.A.E.N. pe pagina web www.edu.ro.

Fiecare organizator al unei activități pentru care a fost alocat buget este obligat să transmită propunerea de deviz către direcția responsabilă din M.E.C.T.S.. Acest deviz va fi transmis cel mai târziu cu o lună înaintea derulării etapei naționale/internaționale și va face referire la suma alocată de M.E.C.T.S., nu la bugetul total al activității. Cheltuielile eligibile sunt: cazare și masă pentru participanți, în cuantumurile stabilite de direcția de specialitate din M.E.C.T.S., cheltuieli materiale (consumabile), cheltuieli de organizare (servicii care nu pot fi asigurate de organizator sau parteneri), premii (în cuantumurile stabilite prin ordin al ministrului educației) și transport intern.

Dacă devizul nu va fi transmis în timp util, este posibil ca organizatorul să piardă finanțarea și banii să fie alocați către alte activități.

Cazarea și masa vor fi asigurate în unități din sistemul de învățământ sau de tineret. Numai în situații excepționale (de exemplu în cazul în care este necesară îndeplinirea unor condiții specifice de concurs), se poate accepta cazarea în spații private, fără a se depăși tariful practicat de unitățile de profil din sistemul de învățământ/tabere școlare.

Cheltuielile de transport al participanților și al profesorilor însoțitori din localitatea de reședință la locul desfășurării activității și retur vor fi suportate, conform legislației în vigoare, de către inspectoratul școlar județean/unitatea școlară. Celelalte cheltuieli vor fi suportate de organizatori, din fondurile alocate de M.E.C.T.S. sau din alte surse.

 

Scrierea proiectelor

Proiectul este o investiţie de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. Obiectivele se realizează printr-un set de activităţi care conduc la obţinerea unor rezultate.

Un proiect trebuie să răspundă la întrebările fundamentale:

 • De ce (motivaţia)?
 • Ce (scop şi obiective)?
 • Cum (strategii, căi de realizare, planuri şi acţiuni)?
 • Cine (responsabilităţi)?
 • Cu ce (resurse umane şi financiare)?
 • Când (termene)?

Aşadar, proiectul reprezintă o serie de activităţi legate între ele, duse la îndeplinire în mod organizat, având puncte de plecare (nevoi) şi de încheiere (rezultate) clar definite.

 

Scrierea unui proiect este un efort al muncii în echipă, un efort de durată, voluntar, care presupune o analiză a nevoilor şi o documentare prealabile.

Paşii care trebuie urmaţi înainte de scrierea propriu-zisă a unui proiect sunt:

 • Analiza de nevoi - identificarea nevoilor organizaţiei, prioritizarea acestora şi selectarea celei care corespunde criteriilor, condiţiilor de finanţare identificate.
 • Linia/ Sursa de finanţare - este important să identificăm cine ne poate finanţa ideea pe care vrem să o punem în aplicare pentru diminuarea nevoii identificate, adică cine poate să ne acorde un grant. În funcţie de experienţă, pot fi accesate fonduri din diferite surse de finanţare: fundaţii, sponsorizări, consilii locale, linii de finanţare, organizaţii etc.).
 • Apelul de propuneri – în care sunt precizate criteriile de eligibilitate, de excludere, de selecţie, de acordare a finanţării, precum şi priorităţile europene şi naţionale (în funcţie de amploarea liniei de finanţare).
 • Ghidul aplicantului/ solicitantului (Regulamente, condiţii, criterii) 
 • Formularul de aplicaţie 
 • Grila de evaluare. 

 

În general, un proiect este conceput având în vedere următoarele elemente de bază:

-      ideea proiectului sau problema ce se doreşte a fi rezolvată prin proiect;

-      motivaţia proiectului (de ce se doreşte realizarea proiectului şi ce vine în sprijinul realizării lui);

-      titlul proiectului; 

-      scopul proiectului;

-      obiectivele proiectului;

-      resursele solicitate fie pe obiective, fie descrise pe fiecare activitate în parte;

-      grupul-ţintă al proiectului şi/sau cine beneficiază de rezultatele punerii lui în practică (cui îi este adresat), care de cele mai multe ori poate să rezulte din scop sau obiective şi/sau trebuie definit distinct;

-      activităţile care duc la realizarea obiectivelor, cu descrierea lor şi stabilirea întinderii în timp şi a dependenţelor dintre ele;

-      rezultatele de bază ale proiectului, care se stabilesc pentru fiecare obiectiv;

-      impactul proiectului; 

-      bugetul proiectului, care poate fi defalcat pe fiecare activitate şi pe fiecare sursă în parte, pe perioade de realizare a proiectului şi în final pentru întregul proiect;

-      indicatorii  prin care rezultatele pot fi urmărite;

-      modalităţi de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului;

-      descrierea căilor/ modalităţilor prin care pot fi diseminate informaţiile despre rezultatele proiectului și cum pot fi valorizate acestea;

-      sustenabilitatea proiectului - descrierea modului în care poate fi asigurată continuitatea proiectului la sfârşitul perioadei de finanţare (dacă este cazul unui astfel de proiect) sau prognozarea în timp a evoluţiei produsului/ rezultatului proiectului.

            Este necesar să se reţină că toate aceste elemente trebuie văzute ca un tot unitar, pentru că nu sunt activităţi sau acţiuni care să fie desfăşurate strict secvenţial. Între ele există o mare interdependenţă şi înlănţuire logică care conduc la atingerea obiectivelor proiectului, folosindu-se resurse (financiare, umane, informaţionale), pentru un grup ţintă şi beneficiari, într-un interval de timp/durată, pentru obţinerea unor rezultate.

 

 

Reguli legate de scrierea proiectului:

a.         documentele care fac parte din dosar sunt: Formularul de aplicație (nu mai mult de 6 pagini), Contracte/Declarații de parteneriat (dacă există); angajamente bugetare din partea partenerilor (dacă există), Regulamentul de organizare, fișa raport semnată de inspectorul responsabil cu activitatea educativă pentru ediția anterioară. Orice alte materiale (fotografii, pliante, diplome, afișe, CD-uri etc.) nu sunt necesare;

b.        formularul de aplicație se completează cu caractere Times New Roman, dimensiunea 12;

c.         pe copertă/prima pagină trebuie precizat clar titlul și domeniul (pentru împărțirea pe categorii, care are loc înaintea evaluării propriu zise), perioada de derulare a fazei finale, nivelul propus;

d.        toate documentele parte integrantă din proiect trebuie legate (dosar, șină, arc etc.);

e.         referitor la parteneri: se vor anexa în copie Contractele/Declaraţiile de Parteneriat (dacă este cazul) sau alte angajamente din partea acestora; partenerii sunt acele persoane/instituții care contribuie la buna desfășurare a proiectului; a nu se confunda partenerii cu participanții/grupul țintă; 

f.          rezumatul proiectului trebuie să conțină o precizare referitoare la ce fel de proiect depuneți (de cele mai multe ori titlul este sub formă de slogan iar evaluatorii nu înțeleg la ce se referă efectiv activitatea);

g.         perioada minimă de implementare a proiectului este de 4 luni;

h.         numărul maxim de activități este de 2/obiectiv specific;

i.           orice proiect al unui concurs trebuie să conțină un Regulament de organizare; lipsa acestuia atrage după sine eliminarea din procesul de evaluare;

j.          dosarul proiectului va conține obligatoriu raportul narativ al ediției naționale/internaționale anterioare (dacă este cazul), avizat de inspectorul responsabil cu activitatea educativă;

k.        pot fi până la 3 instituții aplicante; a nu se face confuzie între aplicant, partener și participant. Nu se acceptă acorduri de parteneriat cu unitățile școlare care au elevi/profesori participanți în proiect. Partenerul are o minimă contribuție la organizarea și implementarea proiectului;

l.           constituie avantaje: varietatea activităților, abordarea crosscurriculară (a nu se confunda cu un amalgam de domenii, fără legătură între ele), implicarea unui număr mare de parteneri, aducerea unor elemente de noutate și adaptare la nevoile și preferințele grupului țintă; 

m.       proiectele transmise după termenul de predare sau în alte locații decât cele precizate în Apel nu vor intra în evaluare.

 

Observaţii şi precizări:

·      concursurile din C.A.E. naţionale/interjudeţene/regionale/judeţene se desfăşoară sub coordonarea inspectoratului şcolar (având implicit avizul I.S.J./I.S.M.B.); 

·      denumirea instituţiei aplicante se scrie respectându-se denumirea oficială a instituţiei/ organizaţiei aplicante (nu se folosesc prescurtări); 

·      denumirea proiectului se consemnează în documentele acestuia conform denumirii din C.A.E.N./C.A.E.R. din anul respectiv (se indică poziţia din C.A.E.N./C.A.E.R.); 

·      aprobarea unui proiect/concurs/festival este valabilă pentru un an calendaristic; 

·      la nivel de unitate de învățământ preuniversitar vor fi aprobate și înaintate spre avizarea ISJ/ISMB maxim 2 proiecte de nivel național/internațional; 

·      la finalul proiectului/concursului/festivalului coordonatorul acestuia trimite inspectorului responsabil cu activitatea educativă un raport narativ/informare referitor la: participanţi, defăşurarea propriu zisă, rezultate, clasamente, propuneri etc.; 

·      niciun copil minor nu va călători neînsoțit de un adult. Un cadru didactic poate însoți până la 10 copii. Echipajele pot fi însoțite doar de cadre didactice sau inspectori. În cazuri excepționale, pot fi însoțite de profesori pensionari, cu delegație din partea I.S.J./I.S.M.B./M.E.C.T.S.. În cazul în care din fiecare județ participă doar 1 – 5 copii, se pot grupa mai multe echipaje însoțite de un singur cadru didactic. Raportul copii/adulți participanți va fi întotdeauna în favoarea copiilor.

·      instituția care participă cu elevi și profesori la proiectele din C.A.E.N. este obligată să aibă avizul I.S.J./I.S.M.B. pe lista de participanți, indiferent dacă transportul este asigurat de I.S.J./I.S.M.B./palat/club/unitate școlară sau din alte surse. În cazul în care cheltuielile de transport sunt asigurate de I.S.J./I.S.M.B., profesorul coordonator/însoțitor va avea ordin de deplasare și două tabele cu participanții vizate de ISJ. În vederea întocmirii decontului, profesorul va prezenta la contabilitate ordinul de deplasare vizat, un tabel original cu participanții, vizat la locul desfășurării activității și documentele de călătorie (bilete, factură etc.)

 

Transmiterea proiectelor

            Toate proiectele propuse pentru C.A.E.N. sunt transmise către instituția colectoare precizată în fiecare an, doar de către inspectorul responsabil cu activitatea educativă din fiecare județ/Municipiul București. Inspectorii responsabili cu activitatea educativă au datoria de a verifica dosarele proiectelor educative naționale și internaționale și de a le aviza.

            Inspectorul educativ poate respinge proiectele propuse în următoarele două situații:

a.       nu sunt activități educative;

b.      nu respectă condițiile de eligibilitate.

Toate proiectele sunt transmise într-un singur pachet; acest pachet conține, pe lângă proiectele propriu zise, și o listă cu toate proiectele propuse, semnată de inspectorul responsabil cu activitatea educativă şi de inspectorul școlar general. Această listă este transmisă și în format electronic, la adresa pe mail comunicată în Apelul lansat în luna septembrie a fiecărui an.

 

 

Evaluarea

Evaluarea proiectelor se realizează în comisii de specialitate constituite la nivelul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Comisiile de evaluare, pe domenii, sunt formate din 3-5 specialiști (inspectori, directori, profesori), selectați pe bază de concurs. În maxim o lună de la expirarea termenului de depunere, proiectele sunt triate, împărțite pe domenii și numerotate și se vor întocmi procesele verbale de predare către comisiile de specialitate. Comisiile preiau pe baza acestor procese verbale toate proiectele din domeniul/subdomeniul respectiv și le evaluează, pe baza Fișei de evaluare. Evaluarea se face de domenii, numărul maxim de proiecte aprobate pentru includerea în C.A.E.N. pentru fiecare domeniu/subdomeniu în parte fiind 25 (excepție subdomeniul „Arte vizuale” unde pot fi acceptate maxim 60 proiecte).

În timpul procesului de evaluare, fiecare comisie completează pentru fiecare proiect o fișă de evaluare, pe care va fi precizat punctajul final precum și observațiile membrilor comisiei, dacă acestea există. În cazul în care există proiecte propuse pentru Calendarul Activităților Educative Regionale sau proiecte respinse, pe fișa de evaluare se precizează motivul propunerii de includere în C.A.E.R. sau motivul respingerii.

La finalul perioadei de evaluare, comisiile predau reprezentanților M.E.C.T.S., pe bază de proces verbal, proiectele evaluate, proiectele propuse pentru C.A.E.R. și proiectele respinse.

În termen de o lună de la finalizarea procesului de evaluare, reprezentanții M.E.C.T.S. elaborează forma de lucru a C.A.E.N.. Această forma cuprinde doar proiectele care acumulează minim 65 de puncte din cele 100 de puncte posibile, conform Fișei de evaluare. După obținerea avizului conducerii ministerului, C.A.E.N. va fi finalizat și va fi postat pe site-ul M.E.C.T.S..

 

III. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE  

Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene este alcătuit pe baza propunerilor înaintate de inspectoratele școlare județene/al Municipiului București reprezentanților M.E.C.T.S.. Inspectorii responsabili cu activitatea educativă au obligația de a evalua propunerile de proiecte regionale/interjudețene în cadrul unei comisii de specialiști, urmând să înainteze o listă cu proiectele avizate, cu propunerea de a fi incluse în Calendarul Activităților Educative Regionale/Interjudețene;

 

IV. SARCINILE INSPECTORATELOR ȘCOLARE

1.    Pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean/al Municipiului București se creează (acolo unde nu există) o zonă dedicată activităților educative din județ. În această zonă sunt publicate toate documentele relevante pentru acest domeniu (inclusiv Formularul de aplicație pentru C.A.E.N. și Fișa de evaluare), calendarele activităților educative (județean, interjudețean, regional, național, internațional), alte precizări.

2.    Fiecare inspector responsabil cu activitatea educativă aduce la cunoștința directorilor de unități școlare (inclusiv palate și cluburi ale copiilor) și a consilierilor educativi acest Regulament, precum și orice alte informații considerate relevante. De asemenea, sunt prezentate documentele din Apel și sunt oferite amănunte legate de scrierea proiectelor, dacă există solicitări în acest sens.

            În fiecare județ inspectorul responsabil cu activitatea educativă sprijină profesorii care doresc să implementeze proiecte educative. În acest sens, inspectorul responsabil cu activitatea educativă poate solicita metodiștilor din județ să ofere consiliere cadrelor didactice care doresc să depună proiecte pentru înscrierea în Calendarul Activităților Educative, fie naționale, fie regionale.  (Se pot constitui, pe zone ale judeţului, echipe de consultanţă, formate din metodişti şi coordonatori ai unor proiecte internaţionale/naţionale.)

3.    La nivel județean/al Municipiului București se alcătuiește un calendar al activităților educative județene/din Municipiul București, care va cuprinde și fazele județene ale concursurilor naționale organizate de M.E.C.T.S. și parteneri.

4. Inspectorii responsabili cu activitatea educativă resping proiectele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate și expediază pachetul cu toate proiectele propuse pentru C.A.E.N. (vezi secțiunea „Transmiterea proiectelor”), până la data limită precizată de M.E.C.T.S..  

5. În luna ianuarie a fiecărui an, până în data de 15, inspectorii responsabili cu activitatea educativă transmit, în format tipărit și electronic, situația referitoare la modul de desfășurare a proiectelor înscrise în Calendarul Activităților Educative Naționale din anul anterior.

 6. Inspectorii responsabili cu activitatea educativă monitorizează direct sau prin delegarea metodiştilor/cadre didactice de specialitate desfăşurarea proiectelor/concursurilor/festivalurilor din C.A.E.N. şi C.A.E.R. în conformitate cu propunerea de proiect din Formularul de aplicaţie, precum şi derularea efectivă a activităţilor. În condițiile în care există o diferență netă între aceste aspecte, organizatorul nu va mai avea dreptul să depună proiecte pentru înscrierea în C.A.E.N. pentru următorii 2 ani. Inspectorii responsabili cu activitatea educativă transmit, o dată cu tabelul de mai sus completat, și un raport sintetic referitor la acest aspect,  precum și măsurile propuse organizatorilor pentru îmbunătățirea activităților, acolo unde este cazul.

 Pentru fiecare proiect cuprins în C.A.E.N. organizatorul va înființa o Comisie de organizare și evaluare a activității, înaintată spre avizare inspectorului responsabil cu activitatea educativă. Această comisie trebuie avizată de inspectorului responsabil cu activitatea educativă și inspectorul școlar general înainte de derularea proiectului.

 Pentru fiecare proiect cuprins în C.A.E.N., inspectorul responsabil cu activitatea educativă va întocmi un raport (max o pagină) care va fi atașat la dosarul ediției viitoare, dacă organizatorul dorește să depună proiectul spre evaluare și în următorul an.

7. Inspectorii responsabili cu activitatea educativă organizează fazele județene și regionale (unde este cazul) pentru concursurile din C.A.E.N., organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și partenerii săi (cuprinse în prima parte a C.A.E.N.). În acest sens, fiecare inspector primește, în cadrul întâlnirii anuale cu reprezentanții M.E.C.T.S., o listă cu aceste concursuri și perioadele de desfășurare a fazelor județene. De asemenea, regulamentele acestor concursuri sunt afișate pe site-ul www.edu.ro, la secțiunea Activități educative.

 

Ultima actualizare în Miercuri, 09 Noiembrie 2011 21:56
 

Revista cu ISSN

Studiu geografic asupra calitatii mediul…

STUDIU GEOGRAFIC ASUPRA CALITĂŢII MEDIULUI ÎN MUNICIPIUL BRĂILA   Profesor Miron Steluţa Otilia Şcoala cu clasele I-VIII Movila Miresii, judeţul Brăila   Rezumat: Studiul şi-a propus să identifice actualele probleme de mediu de pe raza municipiului...

Read more

Tutunul si efectele fumatului asupra org…

TUTUNUL ŞI EFECTELE FUMATULUI ASUPRA ORGANISMULUI Prof. Camelia Veronica Cosma Liceul de Artă ”Ioan Sima” Zalău În societatea actuală acest viciu ”legal” este tot mai mult preferat...

Read more

Rolul familiei in relatia scoala comunit…

ROLUL FAMILIEI ÎN RELAŢIA ŞCOALĂ-COMUNITATE   Înv. Marc Aurica, Şcoala Gimnazială Câmpeni, jud. Alba    Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga societate. Colaborarea între toţi factorii educaţionali,...

Read more

Dezvoltarea psihopedagogica a scolarului…

DEZVOLTAREA PSIHOPEDAGOGICĂ A ŞCOLARULUI MIC prof. înv. primar Marşeu Rodica Lavinia Colegiul Tehnic Ion Mincu, Timişoara Copilăria este perioada în care dezvoltarea psihică a copiilor...

Read more

Planificare model pentru limba rusa mode…

Planificare model pentru limba rusa moderna invatamant gimnazial   Incepand cu anul scolar 2011-2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a oferit pentru prima data tuturor cadrelor didactice modele de planificari calendaristice....

Read more

Fisa de observare a lectiei

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI   Loc:                                                                       Data:                               ____   Profesor/Maistru instructor:                                         Total Elevi:                       ____   Observator:                                                             Funcţie:                           ____   Disciplina:                                                                Nivel/an:                           ____   Lecţia:                                                         ...

Read more

Responsabilul cu Formarea Continua atrib…

Responsabilul cu Formarea Continuă (RFC) - atribuţii     A. Informare   1. Cunoaşterea legislaţiei privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice şi a cadrelor didactice auxiliare; 2. Asigură accesul la informaţie pentru tot personalul...

Read more

Calendarul si structura anului scolar 20…

Calendarul si structura anului scolar 2015-2016 Calendarul anului scolar 2015-2016 a fost modificat cu patru zile inainte ca elevii sa se intoarca pe bancile scolii. Elevii se...

Read more