Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Regulamentul de organizare si functionare a Agentie Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, ARACIP
Miercuri, 15 Septembrie 2010 16:23
Index articol
Regulamentul de organizare si functionare a Agentie Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, ARACIP
2
Toate paginile

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

 

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP, cu sediul în strada Spiru Haret nr. 12, sector 1, Bucureşti, este o instituţie publică, de interes naţional, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi buget propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

Art. 2. Misiunea ARACIP este de a efectua evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de programe de formare profesională continuă specifice învăţământului preuniversitar, cu scopul de:

a)      a atesta capacitatea organizaţiilor furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare şi acreditare;

b)      a asigura protecţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi de programe de studiu de nivelul învăţământului preuniversitar prin producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei;

c)      a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;

d)      a propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării politici şi strategii de permanentă ameliorare a calităţii învăţământului preuniversitar, în strânsă corelare cu învăţământul superior.

 

 

Capitolul II

Structura organizatorică a ARACIP

 

Art. 3. (1) ARACIP este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte şi dispune de un aparat propriu, format din experţi şi personal administrativ, angajaţi prin concurs.

(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este de 50, din care 45 sunt posturi de execuţie şi 5 de conducere, fără a depăşi numărul de posturi alocate unităţilor din subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

            (3) Structura organizatorică a ARACIP este prevăzută în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre a Guvernului.

Art. 4. (1) ARACIP are următoarea structură organizatorică:

a)      Consiliul ARACIP;

b)      Biroul executiv;

c)      Departamentul de acreditare;

d)      Departamentul de asigurare a calităţii;

e)      Serviciul economic şi administrativ;

f)       Compartimentele funcţionale ale ARACIP.

           (2) În funcţie de activităţile derulate, în cadrul ARACIP se pot constitui şi alte departamente speciale.

           (3) La nivelul ARACIP, în vederea verificării şi susţinerii deciziei Agenţiei, Biroul executiv poate constitui şi se poate consulta cu o comisie consultativă, constituită conform prevederilor art. 15 din prezentul regulament.

Art. 5. (1) Consiliul ARACIP reprezintă organul colectiv de decizie al Agenţiei.

           (2) Biroul executiv al ARACIP constituie organul care asigură conducerea operativă a Agenţiei.

 (3) Departamentele, serviciul economic şi administrativ, respectiv compartimentele ARACIP sunt structuri organizate în cadrul Agenţiei care desfăşoară activităţi specifice, conform cu atribuţiile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005.

Art. 6. (1) Preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în urma concursului desfăşurat conform legii şi fac parte din aparatul propriu al Agenţiei.

             (2) Conducătorii departamentelor, respectiv al serviciului economic şi administrativ organizate în cadrul Agenţiei sunt numiţi de către preşedintele ARACIP, în urma concursului desfăşurat conform legii.

Art. 7. (1) Preşedintele ARACIP este echivalat ca funcţie cu directorul general din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

             (2) Vicepreşedintele ARACIP este echivalat cu funcţia de director general adjunct din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

              (3) Conducătorii departamentelor din cadrul ARACIP sunt echivalaţi cu funcţia de director în Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Art.8. Personalul din cadrul ARACIP este remunerat conform legislaţiei referitoare la salarizarea personalului din ministere şi alte organe centrale de specialitate.

Art.9. (1) În vederea îndeplinirii misiunii sale, ARACIP foloseşte colaboratori externi, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în Registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare, precum şi experţii din aparatul propriu al Agenţiei.

          (2) Colaboratorii externi ai ARACIP sunt remuneraţi în funcţie de activităţile derulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.10. Din structurile menţionate la art. 4 alin. (1) literele a), c), d), e) precum şi la art.9 alin. (1) face parte şi câte un reprezentant al învăţământului în limbile minorităţilor naţionale.

 

Capitolul III

Funcţionarea ARACIP

 

Art.11.   (1) Consiliul ARACIP este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a)      preşedintele ARACIP;

b)      vicepreşedintele ARACIP;

c)      conducătorii departamentelor organizate în cadrul ARACIP, respectiv al serviciului economic şi administrativ;

d)      un consilier juridic din structura organizatorică a ARACIP;

e)      9 experţi din cadrul departamentelor ARACIP.

           (2) Persoanele nominalizate la alin. (1) lit. a), b) şi c) sunt membre de drept ai Consiliului ARACIP. Ceilalţi membri ai Consiliului ARACIP sunt numiţi, în urma selecţiei, desfăşurate în baza unor criterii stabilite prin decizia preşedintelui Agenţiei, pe o perioadă de 3 ani.

           (3) Consiliul ARACIP este condus de preşedintele ARACIP, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele ARACIP.

           (4) Consiliul se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de cate ori este cazul, la cererea preşedintelui ARACIP sau a două treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare ale Consiliului ARACIP sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor.

          (5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Consiliul ARACIP adoptă hotărâri prin votul a două treimi din numărul membrilor săi prezenţi. Hotărârile Consiliului ARACIP se fac publice pe site-ul ARACIP.

(6) Consiliul ARACIP îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)      analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională;

b)      analizează şi aprobă standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a  procesului de acreditare;

c)      la stabilirea standardelor pentru evaluarea şi asigurare calităţii în învăţământul preuniversitar se va ţine seama de natura specifică a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale.

d)      analizează şi aprobă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

e)      analizează periodic şi aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;

f)       analizează şi aprobă Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare;

g)      analizează şi aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii întocmite de către membrii comisiilor de experţi, în urma avizării Biroului executiv al ARACIP; rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii se publică pe site-ul Agenţiei;

h)      propun acordarea/ neacordarea/ ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;

i)        analizează şi aprobă manualele de evaluare internă a calităţii;

j)        analizează şi aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;

k)     aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală şi contul de execuţie bugetară al ARACIP;

l)        analizează şi aprobă contractele instituţionale încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar;

m)    analizează şi aprobă metodologiile-cadru de cofinanţare a unor proiecte naţionale şi internaţionale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;

n)      analizează propunerile venite din partea comisiei consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative iniţiate de Agenţie şi supuse dezbaterii acestei comisii;

o)      propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele Agenţiei.

(7) Membrii Consiliului ARACIP, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui Agenţiei pot fi revocaţi din funcţie prin decizie a preşedintelui ARACIP, în următoarele situaţii:

prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutive sau de la trei şedinţe într-un an calendaristic;

dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi/ sau al ARACIP, după caz.

(8) Preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP pot fi revocaţi din funcţie, în situaţiile menţionate la alin. (7) prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

Art. 12. (1) Biroul executiv al ARACIP este alcătuit din 5 membri, respectiv din preşedintele, vicepreşedintele şi conducătorii departamentelor, respectiv al serviciului economic şi administrativ organizate în cadrul ARACIP.

             (2) Biroul Executiv se întruneşte în şedinţă ordinară, de regulă, săptămânal, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de cate ori este cazul, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui ARACIP sau a conducerii Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

             (3) Biroul executiv al ARACIP îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)      asigură conducerea operativă a ARACIP;

b)      coordonează aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului ARACIP;

c)      proiectează, organizează, coordonează, controlează şi evaluează activitatea ARACIP;

d)      aprobă graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi componenţa comisiilor de experţi, desemnate în acest scop;

e)      aprobă raportul anual cu privire la activitatea ARACIP, care se publică pe site-ul Agenţiei;

f)       aprobă încadrarea, promovarea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu al ARACIP, în condiţiile legii, precum şi aplicarea, dacă este cazul, de sancţiuni disciplinare;

g)      aprobă programul de pregătire profesională pentru personalul din aparatul propriu al ARACIP;

h)      avizează şi propune spre aprobarea Consiliului ARACIP, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al Agenţiei;

i)        aprobă participarea ARACIP, în calitate de promotor, partener sau asociat, la proiecte naţionale şi internaţionale;

j)        evaluează periodic activitatea desfăşurată de către colaboratorii externi ai ARACIP;

k)     elaborează proiectul de strategie instituţională a ARACIP;

l)        analizează şi avizează rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii întocmite de către comisiile de experţi în evaluare şi acreditare, validate de experţii din departamentele Agenţiei;

m)    înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre aprobare, prin ordin, propunerea ARACIP de acordare/ neacordare/ ridicare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;

n)      înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a procesului de acreditare;

o)      înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

p)      înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin hotărâre a Guvernului, propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;

q)      înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin ordin, Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare;

r)       înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea promovării prin ordin, manualele de evaluare internă a calităţii, în urma aprobării Consiliului ARACIP;

s)      informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării în legătură cu concluziile şi rezultatele activităţii de evaluare a calităţii realizate la unităţile de învăţământ preuniversitar;

t)       informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării referitor la situaţiile în care organizaţiile furnizoare de educaţie nu mai îndeplinesc standardele de calitate.

 

Art. 13. În vederea exercitării atribuţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Departamentele de Acreditare şi de Asigurare a Calităţii desfăşoară următoarele activităţi, în principal:

a)      elaborează şi reactualizează periodic standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a  procesului de acreditare;

b)      elaborează metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie din învăţământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

c)      elaborează Codul de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare;

d)      elaborează manuale de evaluare internă a calităţii, ghiduri de bune practici;

e)      elaborează analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar, precum şi recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii învăţământului preuniversitar;

f)       elaborează raportul anual cu privire la propria activitate;

g)      participă, prin experţii din aparatul propriu al ARACIP, la vizitele de evaluare şi acreditare;

h)      primesc, înregistrează şi expertizează rapoartele de evaluare internă depuse de organizaţiile interesate în furnizarea de educaţie, respectiv de inspectoratele şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării;

i)        primesc, înregistrează şi verifică rapoartele anuale de evaluare a calităţii întocmite de comisiile de calitate din instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular autorizate să funcţioneze provizoriu/ acreditate privind respectarea standardelor, a standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective;

j)        primesc, înregistrează, verifică şi validează rapoartele întocmite de comisiile de experţi în evaluare şi acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare externă;

k)     primesc, de la inspectoratele şcolare judeţene, şi analizează rapoartele şi situaţiile anuale privind starea învăţământului preuniversitar de la nivelul judeţului respectiv, pe baza cărora realizează analize de sistem;

l)        duc la îndeplinire hotărârile Consiliului ARACIP în domeniul propriu de competenţă.

 

Art. 14. Serviciul economic şi administrativ din cadrul ARACIP este organizat pe compartimente, care desfăşoară  activităţi specifice, stabilite de către Biroul executiv al Agenţiei. 

Art. 15. (1) Colaboratorii externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în Registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare au următoarele atribuţii:

a)      realizează activităţile de evaluare a organizaţiilor interesate în furnizarea de educaţie;

b)      înaintează Departamentelor din cadrul ARACIP rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii întocmite cu ocazia desfăşurării vizitelor în teren;

c)      propun măsuri de ameliorare a instrumentelor de lucru utilizate în activităţile de evaluare şi acreditare, în vederea eficientizării activităţii ARACIP.

               (2) Poate fi desemnat în calitate de colaborator extern, expert în evaluare şi acreditare orice cadru didactic care îndeplineşte criteriile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi care nu este angajat în administraţia centrală a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, respectiv a inspectoratelor şcolare judeţene/ al municipiului Bucureşti.

             (3) Colaboratorii externi ai ARACIP au obligaţia de a participa la activităţi şi programe de formare profesională în domeniul evaluării instituţionale şi al acreditării.

 

Art. 16. (1) Comisia consultativă care se poate constitui la nivelul ARACIP este formată din 9- 15 membri, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular, precum şi cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, cu expertiză în învăţământul preuniversitar, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea organizaţiilor reprezentative din domeniu sau din proprie iniţiativă. Din comisia consultativă pot face parte şi reprezentanţi ai învăţământului în limbile minorităţilor naţionale, respectiv reprezentanţi ai părinţilor.

              (2) Componenţa comisiei consultative se reînnoieşte periodic, la propunerea preşedintelui ARACIP, pe baza unor criterii şi a unei metodologii specifice.

            (3) Comisia consultativă se întruneşte, de regulă, la cererea preşedintelui ARACIP, a ministrului educaţiei şi cercetării sau ori de câte ori este cazul, la propunerea a două treimi din numărul membrilor săi sau la propunerea a două treimi din membrii Consiliului ARACIP.

(4) Comisia consultativă are rolul de a dezbate proiectele de acte normative elaborate de ARACIP şi de a înainta Consiliului ARACIP propunerile pe marginea proiectelor dezbătute.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale, comisia emite un aviz consultativ şi face propuneri şi recomandări pe marginea proiectelor dezbătute.

 
Articole asemanatoare mai vechi:

Ultima actualizare în Miercuri, 26 Ianuarie 2011 17:11
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Revista cu ISSN

Acte necesare pentru inscrierea la gradu…

Actele necesare pentru înscrierea la examen GRADUL DIDACTIC II – sesiunea august 2012     1.      Cerere de înscriere, adresată conducerii I.S.J. (se vor preciza: unitatea şcolară, vechimea la catedră, disciplina înscrisă pe diplomă...

Read more

Educatia morala

EDUCATIA MORALA     Importanta conceptelor de morala si educatie morala Nu este posibila formarea personalitatii fara a tine seama de aspectul care ar trebui sa domine intreaga noastra viata sufleteasca: aspectul moral. Specificul...

Read more

Chestionar pentru elevi privind implicar…

ANONIM   CHESTIONAR PENTRU ELEVI IMPLICAREA FAMILIEI  ÎN EDUCAŢIA COPILULUI   Am dori să cunoaştem cateva aspecte referitoare la implicarea  familiei în educaţia copiilor şi a relaţiilor dintre familie şi şcoală. Răspunsurile pe care le vom obţine...

Read more

Scopul si eficienta activitatilor de edu…

SCOPUL ŞI EFICIENŢA ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAŢIE RUTIERĂ   Educaţia rutieră are ca scop prevenirea vătămării copiilor şi adolescenţilor prin accident rutier, prin formarea abilităţilor, competenţelor şi comportamentului rutier responsabil, în calitate de...

Read more

Tulburari de invatare dislexia disgrafia…

DISEMINARE – MOBILITĂȚI INDIVIDUALE COMENIUS „TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE” (Dislexia, Disgrafia, Discalculia) Prevenție și intervenție în context educațional   Profesor Petric Anamaria Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Alba Iulia   ACTIVITATE DE DISEMINARE   În luna ianuarie a acestui...

Read more

Impactul retelelor electrice asupra medi…

IMPACTUL REŢELELOR ELECTRICE ASUPRA MEDIULUI - EFECTUL CORONA                                                                         Drd. prof. ing. Liliana Cîmpan Colegiul Tehnic “I. Maniu” Şimleu Silvaniei   Rezumat: Această lucrare prezintă cateva aspecte legate de poluarea mediului inconjurător generată de reţelele...

Read more

Studentii din strainatate sustin protest…

 Studentii din strainatate sustin protestul colegilor de acasa      PRINCIPALELE DATE ALE EVENIMENTULUI:   Unde: Universitatea Essex, UK, sala: 5A.322 Cand: 9 Decembrie 2011, 7:00pm-9:30pm (ora UK) Ce: Cel putin 20 de studenti romani (studiind in...

Read more

DEZVOLTAREA CREATIVITATII LA ELEVI

STUDIU DE SPECIALITATE DEZVOLTAREA CREATIVITÃŢII LA ELEVI Învãtãtor Ciorbã Ramona Nicoleta Şcoala cu clasele I-IV Popeni, comuna Cãiuti, judetul Bacãu     "Nu uita cã Dumnezeu te-a trimis pe lume sã-L înlocuiesti, sã dai...

Read more