Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Regulamentul de organizare si functionare a Agentie Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, ARACIP - 2
Miercuri, 15 Septembrie 2010 16:23
Index articol
Regulamentul de organizare si functionare a Agentie Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, ARACIP
2
Toate paginile

 

Capitolul IV

Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui

şi ale conducătorilor departamentelor ARACIP

 

Art. 17. (1) Preşedintele ARACIP asigură conducerea executivă a Agenţiei;

              (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele ARACIP emite hotărâri.

              (3) Preşedintele ARACIP are următoarele atribuţii principale:

a)      reprezintă ARACIP în justiţie, în raporturile cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat în domeniul de activitate al Agenţiei;

b)      exercită funcţia de ordonator de credite;

c)      numeşte conducătorii departamentelor ARACIP, în condiţiile legii;

d)      aprobă statul de funcţii al ARACIP;

e)      stabileşte condiţiile privind angajarea personalului ARACIP;

f)       aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ARACIP;

g)      îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 18. (1) Vicepreşedintele ARACIP are următoarele atribuţii principale:

a)      organizează şedinţele Consiliului ARACIP;

b)      coordonează şi răspunde de activitatea aparatului propriu al ARACIP;

c)      răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;

d)      răspunde de organizarea arhivei ARACIP;

e)      organizează, împreună cu secretarul general al ARACIS, consultări bianuale între cele două agenţii;

f)       asigură publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării şedinţelor ordinare, respectiv a şedinţelor extraordinare ale Consiliului, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii întocmite de către membrii comisiilor de experţi, precum şi a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP;

g)      asigură publicarea şi diseminarea manualelor, analizelor, precum şi a ghidurilor de bune practici;

h)      îndeplineşte, în lipsa preşedintelui ARACIP, toate atribuţiile stabilite în sarcina acestuia;

i)        îndeplineşte alte atribuţii, stabilite de preşedintele ARACIP, în condiţiile legii.

 

Art. 19. (1) În vederea organizării şi coordonării activităţii ARACIP, conducătorii departamentelor din cadrul Agenţiei au următoarele atribuţii principale:

a)      coordonează activitatea departamentului corespunzător;

b)      întocmesc aprecierile profesionale pentru personalul din subordine;

c)      realizează analize privind nevoile de formare profesională pentru personalul din subordine;

d)      controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine;

e)       propun Consiliului ARACIP acordarea de premii şi de stimulente salariale pentru personalul din subordine;

f)       propun persoanele desemnate pentru a face parte din Consiliul ARACIP.

               (2) Conducătorii Departamentelor de Acreditare şi de Asigurare a Calităţii din cadrul ARACIP au următoarele atribuţii specifice:

a)      coordonează şi participă la elaborarea şi actualizarea standardelor, standardelor de referinţă, a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare, specifice fiecărei etape a  procesului de acreditare;

b)      coordonează şi participă la elaborarea metodologiei de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie din învăţământul preuniversitar;

c)      coordonează elaborarea de manuale de evaluare internă a calităţii, de ghiduri de bune practici, de analize de sistem, precum şi de recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii în învăţământul preuniversitar.

            (3) Conducătorul Serviciul economic şi administrativ al ARACIP îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a)      organizează şi coordonează activitatea compartimentelor din structura sa;

b)      răspunde de elaborarea metodologiilor şi a altor acte normative referitoare la domeniul financiar;

c)      răspunde de întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al Agenţiei şi îl propune spre avizare Biroului executiv al ARACIP;

d)      răspunde de organizarea evidenţei financiar-contabile a ARACIP;

e)      răspunde de execuţia bugetului propriu al ARACIP.

 

Art. 20. (1) ARACIP colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu inspectoratele şcolare în vederea realizării activităţii de monitorizare şi control al calităţii.

                (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor şcolare următoarele:

a)      informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv;

b)      informări privind controlul anual al unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri ameliorative;

c)      sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor de inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională, pe care le înaintează atât direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi ARACIP;

d)      graficul anual de efectuare a inspecţiei şcolare şi a evaluării instituţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

e)      orice alte propuneri şi informări specifice domeniului de activitate al Agenţiei. 

 

Art. 21. Organizaţiile furnizoare de educaţie, interesate în organizarea şi desfăşurarea de activităţi de învăţământ de nivel preuniversitar, corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, se vor supune procesului de evaluare externă şi de acreditare, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare.

 

Art. 22. ARACIP colaborează cu agenţii şi organisme similare din alte ţări în vederea dezvoltării şi aplicării unor măsuri cât mai eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ preuniversitar.

 

Art. 23. (1) ARACIP poate să încheie contracte, acorduri sau convenţii cu agenţii şi organisme similare din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

               (2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la cofinanţarea unor proiecte naţionale şi internaţionale, la care participă ca promotor, partener sau asociat.

 

Art. 24. (1) Veniturile proprii ale ARACIP vor fi utilizate integral pentru:

a)      plata cheltuielilor de personal;

b)      plata cheltuielilor materiale şi servicii;

c)      plata cheltuielilor de capital;

d)      plata taxelor şi a cotizaţiilor la organisme internaţionale;

e)      cofinanţarea proiectelor naţionale şi internaţionale.

(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului ARACIP se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie şi se cuprinde în bugetul de venituri şi cheltuieli.

 

Capitolul V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 25. Conducerea interimară a ARACIP este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi pe perioadă determinată, până la organizarea concursului, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

Art. 26. (1) Până la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, rolul de organ colectiv decizional îl îndeplineşte un Consiliu interimar, format din preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP, precum şi dintr-un număr de 10 membri, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular şi cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, cu expertiză în învăţământul preuniversitar, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Din componenţa Consiliului interimar al ARACIP pot face parte şi componenţi ai Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.

          (2) Cei 10 membri ai Consiliului interimar al ARACIP sunt salarizaţi în funcţie de activitatea desfăşurată, în regim de colaboratori externi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 27. Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date şi funcţiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, pe bază de protocol de predare-primire.

 

Art. 28. (1) Pe perioada interimatului, preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a)      realizează activităţile de preluare şi de încadrare a personalului, menţionate la art. 26;

b)      asigură organizarea şi coordonarea activităţii ARACIP;

c)propun Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre aprobare, prin ordin, posturile din structura organizatorică a ARACIP;

d)      organizează concursul pentru ocuparea posturilor cuprinse în organigrama ARACIP;

e)      stabilesc atribuţiile de serviciu pentru personalul din cadrul ARACIP, în conformitate cu fişele postului corespunzătoare;

f) conduc, coordonează şi răspund de activitatea Consiliului interimar al ARACIP;

g)       îndeplinesc alte atribuţii, stabilite de ministrul educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii.

         (2) Principalele atribuţii ale Consiliului interimar al ARACIP sunt:

a)            să elaboreze şi să înainteze Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre aprobare, prin ordin, criteriile şi metodologia de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare;

b)            să participe la constituirea Registrului experţilor în evaluare şi acreditare al ARACIP;

c)            să elaboreze metodologia de evaluare externă şi asigurare a calităţii, în colaborare cu personalul ARACIP;

d)            să elaboreze standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a  procesului de acreditare, în colaborare cu personalul ARACIP;

e)            să desemneze o persoană care să deruleze activităţile de deschidere a contului de disponibil al ARACIP;

f)             să îndeplinească orice alte atribuţii, stabilite în sarcina sa de către preşedintele ARACIP, respectiv de ministrul educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii.

 
Articole asemanatoare mai vechi:

Ultima actualizare în Miercuri, 26 Ianuarie 2011 17:11
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Revista cu ISSN

Calculatorul si importanta lui in predar…

CALCULATORUL ŞI IMPORTANŢA LUI ÎN PREDAREA BIOLOGIEI   Profesor Ilinca Ion Şcoala Generală Samarineşti,  judeţul Gorj               Rezumat: În învăţământul românesc, informatizarea a devenit o strategie naţională. Calculatorul este un mijloc tot mai folosit...

Read more

Aspecte metodice ale predarii istoriei i…

ASPECTE METODICE ALE PREDĂRII ISTORIEI ÎN CICLUL PRIMAR Radu Emilia Rodica, învăţător Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 19 „Avram Iancu”  Timişoara „Puneţi copiii în faţa monumentelor în care este...

Read more

Planificare model pentru educatie civica…

Planificare model pentru educatie civica invatamant primar   Incepand cu anul scolar 2011-2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a oferit pentru prima data tuturor cadrelor didactice modele de planificari calendaristice. Iata...

Read more

Demersuri didactice eficiente in desfasu…

Demersuri didactice eficiente în desfăşurarea lecţiilor-metodele active Prof. înv. primar MARC AURICA, Școala Gimnazială Câmpeni, Jud. Alba Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere...

Read more

Modele de cereri miscarea cadrelor didac…

Modele de cereri – mişcarea cadrelor didactice 2011-2012    Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2011-2012    Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific   Cerere de înscriere la concursul de ocupare...

Read more

Cazul vocativ

CAZUL VOCATIV Profesor Nae Mihaela, Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Piteşti Cazul vocativ are o situaţie diferită faţă de celelalte patru cazuri, deoarece nu apare decât la substantivele care...

Read more

Istoria studiilor despre articol

ISTORIA STUDIILOR DESPRE ARTICOL   Didin Florentina Gabriela Şcoala gimnazială Nr. 1 Vulpeşti, Argeş   Articolul este partea de vorbire flexibilă cu rol de cuvânt ajutător care însoţeşte un substantiv, arătând măsura în care obiectul...

Read more

Scoala sub cupola ecologica

ŞCOALA SUB CUPOLĂ ECOLOGICĂ   Institutor Herczeg Monica Şcoala cu clasele I-VIII Dudeştii-Noi             “Testul major pentru o societate morala este tipul de lume pe care îl lasa pentru copii sai.” (Dietrick Bonhoeffer)           Educaţia...

Read more