Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Regulamentul de organizare si functionare a Agentie Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, ARACIP - 2
Miercuri, 15 Septembrie 2010 16:23
Index articol
Regulamentul de organizare si functionare a Agentie Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, ARACIP
2
Toate paginile

 

Capitolul IV

Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui

şi ale conducătorilor departamentelor ARACIP

 

Art. 17. (1) Preşedintele ARACIP asigură conducerea executivă a Agenţiei;

              (2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele ARACIP emite hotărâri.

              (3) Preşedintele ARACIP are următoarele atribuţii principale:

a)      reprezintă ARACIP în justiţie, în raporturile cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc. interesat în domeniul de activitate al Agenţiei;

b)      exercită funcţia de ordonator de credite;

c)      numeşte conducătorii departamentelor ARACIP, în condiţiile legii;

d)      aprobă statul de funcţii al ARACIP;

e)      stabileşte condiţiile privind angajarea personalului ARACIP;

f)       aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ARACIP;

g)      îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

 

Art. 18. (1) Vicepreşedintele ARACIP are următoarele atribuţii principale:

a)      organizează şedinţele Consiliului ARACIP;

b)      coordonează şi răspunde de activitatea aparatului propriu al ARACIP;

c)      răspunde de organizarea bazei de date referitoare la activitatea ARACIP;

d)      răspunde de organizarea arhivei ARACIP;

e)      organizează, împreună cu secretarul general al ARACIS, consultări bianuale între cele două agenţii;

f)       asigură publicarea pe site-ul ARACIP a proceselor-verbale încheiate cu ocazia desfăşurării şedinţelor ordinare, respectiv a şedinţelor extraordinare ale Consiliului, a rapoartelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii întocmite de către membrii comisiilor de experţi, precum şi a raportului anual cu privire la activitatea ARACIP;

g)      asigură publicarea şi diseminarea manualelor, analizelor, precum şi a ghidurilor de bune practici;

h)      îndeplineşte, în lipsa preşedintelui ARACIP, toate atribuţiile stabilite în sarcina acestuia;

i)        îndeplineşte alte atribuţii, stabilite de preşedintele ARACIP, în condiţiile legii.

 

Art. 19. (1) În vederea organizării şi coordonării activităţii ARACIP, conducătorii departamentelor din cadrul Agenţiei au următoarele atribuţii principale:

a)      coordonează activitatea departamentului corespunzător;

b)      întocmesc aprecierile profesionale pentru personalul din subordine;

c)      realizează analize privind nevoile de formare profesională pentru personalul din subordine;

d)      controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine;

e)       propun Consiliului ARACIP acordarea de premii şi de stimulente salariale pentru personalul din subordine;

f)       propun persoanele desemnate pentru a face parte din Consiliul ARACIP.

               (2) Conducătorii Departamentelor de Acreditare şi de Asigurare a Calităţii din cadrul ARACIP au următoarele atribuţii specifice:

a)      coordonează şi participă la elaborarea şi actualizarea standardelor, standardelor de referinţă, a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare, specifice fiecărei etape a  procesului de acreditare;

b)      coordonează şi participă la elaborarea metodologiei de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie din învăţământul preuniversitar;

c)      coordonează elaborarea de manuale de evaluare internă a calităţii, de ghiduri de bune practici, de analize de sistem, precum şi de recomandări de îmbunătăţire continuă a calităţii în învăţământul preuniversitar.

            (3) Conducătorul Serviciul economic şi administrativ al ARACIP îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a)      organizează şi coordonează activitatea compartimentelor din structura sa;

b)      răspunde de elaborarea metodologiilor şi a altor acte normative referitoare la domeniul financiar;

c)      răspunde de întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al Agenţiei şi îl propune spre avizare Biroului executiv al ARACIP;

d)      răspunde de organizarea evidenţei financiar-contabile a ARACIP;

e)      răspunde de execuţia bugetului propriu al ARACIP.

 

Art. 20. (1) ARACIP colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum şi cu inspectoratele şcolare în vederea realizării activităţii de monitorizare şi control al calităţii.

                (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ARACIP poate solicita inspectoratelor şcolare următoarele:

a)      informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv;

b)      informări privind controlul anual al unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza judeţului respectiv, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri ameliorative;

c)      sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor de inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională, pe care le înaintează atât direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cât şi ARACIP;

d)      graficul anual de efectuare a inspecţiei şcolare şi a evaluării instituţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar; 

e)      orice alte propuneri şi informări specifice domeniului de activitate al Agenţiei. 

 

Art. 21. Organizaţiile furnizoare de educaţie, interesate în organizarea şi desfăşurarea de activităţi de învăţământ de nivel preuniversitar, corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, se vor supune procesului de evaluare externă şi de acreditare, în conformitate cu prevederile corespunzătoare din metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare.

 

Art. 22. ARACIP colaborează cu agenţii şi organisme similare din alte ţări în vederea dezvoltării şi aplicării unor măsuri cât mai eficiente de îmbunătăţire a calităţii programelor de învăţământ preuniversitar.

 

Art. 23. (1) ARACIP poate să încheie contracte, acorduri sau convenţii cu agenţii şi organisme similare din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.

               (2) ARACIP poate contribui, din bugetul propriu, cu o cotă-parte la cofinanţarea unor proiecte naţionale şi internaţionale, la care participă ca promotor, partener sau asociat.

 

Art. 24. (1) Veniturile proprii ale ARACIP vor fi utilizate integral pentru:

a)      plata cheltuielilor de personal;

b)      plata cheltuielilor materiale şi servicii;

c)      plata cheltuielilor de capital;

d)      plata taxelor şi a cotizaţiilor la organisme internaţionale;

e)      cofinanţarea proiectelor naţionale şi internaţionale.

(2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului ARACIP se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie şi se cuprinde în bugetul de venituri şi cheltuieli.

 

Capitolul V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 25. Conducerea interimară a ARACIP este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi pe perioadă determinată, până la organizarea concursului, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

 

Art. 26. (1) Până la constituirea Consiliului ARACIP, timp de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, rolul de organ colectiv decizional îl îndeplineşte un Consiliu interimar, format din preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP, precum şi dintr-un număr de 10 membri, cadre didactice din învăţământul preuniversitar de stat şi particular şi cercetători, cadre didactice din învăţământul superior, cu expertiză în învăţământul preuniversitar, numiţi prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. Din componenţa Consiliului interimar al ARACIP pot face parte şi componenţi ai Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.

          (2) Cei 10 membri ai Consiliului interimar al ARACIP sunt salarizaţi în funcţie de activitatea desfăşurată, în regim de colaboratori externi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Art. 27. Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date şi funcţiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, pe bază de protocol de predare-primire.

 

Art. 28. (1) Pe perioada interimatului, preşedintele şi vicepreşedintele ARACIP îndeplinesc următoarele atribuţii principale:

a)      realizează activităţile de preluare şi de încadrare a personalului, menţionate la art. 26;

b)      asigură organizarea şi coordonarea activităţii ARACIP;

c)propun Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre aprobare, prin ordin, posturile din structura organizatorică a ARACIP;

d)      organizează concursul pentru ocuparea posturilor cuprinse în organigrama ARACIP;

e)      stabilesc atribuţiile de serviciu pentru personalul din cadrul ARACIP, în conformitate cu fişele postului corespunzătoare;

f) conduc, coordonează şi răspund de activitatea Consiliului interimar al ARACIP;

g)       îndeplinesc alte atribuţii, stabilite de ministrul educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii.

         (2) Principalele atribuţii ale Consiliului interimar al ARACIP sunt:

a)            să elaboreze şi să înainteze Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre aprobare, prin ordin, criteriile şi metodologia de selecţie şi de formare a experţilor înscrişi în Registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare;

b)            să participe la constituirea Registrului experţilor în evaluare şi acreditare al ARACIP;

c)            să elaboreze metodologia de evaluare externă şi asigurare a calităţii, în colaborare cu personalul ARACIP;

d)            să elaboreze standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, precum şi standardele de acreditare, specifice fiecărei etape a  procesului de acreditare, în colaborare cu personalul ARACIP;

e)            să desemneze o persoană care să deruleze activităţile de deschidere a contului de disponibil al ARACIP;

f)             să îndeplinească orice alte atribuţii, stabilite în sarcina sa de către preşedintele ARACIP, respectiv de ministrul educaţiei şi cercetării, în condiţiile legii.

 
Articole asemanatoare mai vechi:

Ultima actualizare în Miercuri, 26 Ianuarie 2011 17:11
 

Revista cu ISSN

Mapa dirigintelui

MAPA DIRIGINTELUI   Află câteva recomandări privind ora de consiliere. Află ce trebuie documente trebuie să conţină mapa dirigintelui.   Recomandări: §         utilizarea metodelor interactive în cadrul orei de consiliere; §         colaborarea permanentă cu...

Read more

Dimensiunea psihopedagogica a terapiei o…

DIMENSIUNEA PSIHOPEDAGOGICĂ A TERAPIEI OCUPAŢIONALE                                                                                                                                                  Mureşan Chira Gabriel Prof. Educator CRDEII, Cluj-Napoca               Terapia ocupaţională se constituie intr-o disciplină complexă, o activitate vitală ce valorifică informaţii interdisciplinare cu scopul de a- i restabili,...

Read more

portofoliul didactic o metoda alternativ…

PORTOFOLIUL DIDACTIC, o metodă alternativă viabilă de evaluare   Prof. Stan Cristina Şcoala Gimnaziala Bâsca-Chiojdului, jud. Buzău   „Într-o şcoală niciodată nu se ştie cine dă şi cine primeşte.” (Constantin Noica)   Şcoala are “obligaţia“ să creeze condiţii...

Read more

Transmisii prin frictiune

TRANSMISII PRIN FRICŢIUNE Profesor Jianu Camelia Colegiul Tehnic Reșița, Caraș-Severin Mecanismul reprezintă o verigă fundamentală indispensabilă construcţiilor maşinilor. Mecanismul este o parte constructivă a unei maşini sau a unui aparat...

Read more

Managementul educational si familia

MANAGEMENTUL EDUCAȚIONAL ȘI FAMILIA Prof. Comănescu Marghioala Colegiul Agricol ,,Dr. C. Angelescu” Buzău Școala este instituția organizată de societate pentru instruire și educare, care contribuie astfel prin influențele sale specifice,...

Read more

Dezvoltarea creativitatii elevilor obiec…

STUDIU - DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR- OBIECTIV PRIORITAR AL ȘCOLARITĂȚII MICI înv. Gligor Dana, Școala Gimnazială Cîmpeni Cu toții, părinți și dascăli, ne dorim un copil creativ, imaginativ care să picteze aşa...

Read more

Perturbari in comunicarea didactica

PERTURBĂRI ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ Prof.Pavel-Surlaru Adriana-Cristina Colegiul Economic Buzău Comunicarea didactică, ca şi comunicarea generală interumană, este supusă unor perturbări numeroase şi...

Read more

Enseigner et apprendre le francais a tra…

ENSEIGNER ET APPRENDRE LE FRANÇAIS A TRAVERS LE JEU   Ilie MINESCU Universitatea de Vest Timişoara   En tant qu’outil pédagogique pour l’enseignement/apprentissage des langues, le jeu a une longue tradition. Les éducateurs de la...

Read more